NCM

Skapad: 2014-09-02. Ändrad: 2014-09-02  

Kopia av NormatTidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 2, 2010

G. Almkvist and A. Meurman
Jesus Guilleras formler för 1/pi^2 och superkongruenser

Tom Britton
Smittsamma sjukdomars matematik

Ulf Persson
Oktahedergruppen och dess generaliseringar II

O. Gebhardt og M. Overholt
Et kombinatorisk kuriosum

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2008-01-10. Ändrad: 2008-04-10  

NOMAD 12(4), 2007. A collective enquiry into critical aspects of teaching the concept of angles

ULLA RUNESSON

Abstract

This paper describes an approach to teaching that enhances pupils’ learning in mathematics. The model described – Learning study – involves teachers and researchers cooperating in an iterative process, gathering data about teaching and pupils’ learning, analysing the data, planning and revising their teaching. A particular theoretical framework was used as a guiding principle when designing and analysing learning. The goal was to identify aspects critical for learning the angle concept. It is demonstrated how the teachers were able to identify the critical aspects and change the teaching in a way that promoted pupils’ learning. What these critical aspects may entail and what teachers and researchers can learn from a Learning study is discussed.

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs en modell för hur lärare kan samarbeta för att förbättra elevernas lärande. Modellen – Learning study – grundar sig på forskning om lärande och har en teoretisk grund. Det är en modell för samarbete mellan lärare i lärarlag, där lärare tillsammans utvecklar en gemensam kompetens kring frågor som: Hur kan man på bästa sätt lära ut något som är svårt? Vad gör skillnad mellan olika möjligheter att lära? I den aktuella studien undervisade man om vinklar och avsikten var att undersöka vad som var nödvändigt för att eleverna skulle lära sig begreppet. I artikeln beskrivs hur lärarna lyckades komma underfund med vad detta var samt hur de lyckades förändra sin undervisning så att fler elever lärde sig.

ULLA RUNESSON
Ulla Runesson is associate professor at the Department of Education, Göteborg University. Research interest: learning and teaching mathematics and the teaching profession in general. Ulla Runesson has been involved in international research projects studying and comparing features of mathematics classrooms in different countries. Several of her publications are based on data collected mainly in Hong Kong, but also in Australia. She is also engaged in the development of variation theory; an educational approach with practical applications.

Skapad: 2008-01-10. Ändrad: 2010-06-03  

NOMAD – 12(3), 2007Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer
Issue

Volume 12, No 3, October 2007

Ledare/Editorial
Morten Blomhøj and Paola Valero
Mathematics education: a key for success in a globalised world?

Keiko Yasukawa
An agenda for mathematics education in the decade of education for sustainable development
[PDF]

Olof Bjorg Steinthorsdottir and Bharath Sriraman
Gender and strategy use in proportional situations: an Icelandic study
[PDF]

Lil Engström and Thomas Lingefjärd
Posing problems using Cabri
[PDF]

Review of empirical studies
Uffe Thomas Jankvist
Review of empirical studies in HPM2004 & ESU4: Empirical research in the field of using history in mathematics education
[PDF]

Barbro Grevholm
The Nordic graduate school in mathematics education
[PDF]

Innehåll: JH

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2008-01-04. Ändrad: 2009-07-08  

Tidskriftsnytt, januari, 2008Journal of mathematical behavior 2007:3 Special issue: An inquiry oriented approach to differential equations. - Kunskaper en lärare behöver, utöver de rent matematiska, för att med ett undersökande arbetssätt undervisa om differentialekvationer . Hur en undervisning baserad på ett undersökande arbetssätt förändrar studenternas syn på sig själva från "utbildningskonsumenter" till aktiva kunskapssökare.

Learning and instruction 2007:5 - Matematikundervisningen som en källa till känslor av glädje, ångest, vrede och uttråkning.

Australian mathematics teacher 2007:4 Focus on fractions - Om spelet Polygon eller Hex, konstruerat av dansken Piet Hein. Elevers kunskap om bråktal med lika värde presenterade geometriskt och numeriskt.

Australian senior mathematics journal 2007:2 - Nedslag i den historiska utvecklingen av skriftliga algebraiska uttryck. Ett sätt att mäta avstånd med digitalkameror. Polyas metod för problemlösning sett i ljuset av nya forskningsresultat.

Medlemsblad från Sveriges Matematiklärareförening 2007:2 - En matematisk utmaning för gymnasiets åk 1. Om den nya gymnasieutredningen.

Journal of mathematics teacher education 2007:4-6 Special issue: The nature and role of tasks in mathematics teachers' education - Flera artiklar om matematikuppgifterna i sammanhanget lärares vidareutbildning. Även om konstruktion av uppgifter och en del om lärarutbildningen. Innehållsförteckning.

Teaching mathematics and its applications 2007:4 - Med matematikbegåvade elever utfördes en studie för att se hur pass få steg de behövde för att utföra uppgiften i spelet Tornen i Hanoi. Uppgift för övre gymnasiestudier eller universitetsstudier: Kan en ekvation vara en representation av en geometrisk kub? Intressanta mönster kan konstrueras med verktyget Spirograf.

Mathematical spectrum 2007/2008: 2 - Strategier för att betala med så få mynt och sedlar som möjligt. Ett korttrick och matematiken som ligger bakom.

Learning and instruction 2007:6 - Olika sorters representationer för additionsproblem. Om försök att underlätta överföringen av elevers matematikkunskaper från ett sammanhang till ett annat och i synnerhet till öppna problem.

Recherches en didactique des mathématiques 2007:3 - Vid vuxenundervisning i Mexico har man observerat att deltagarna då de lär sig skriva siffror samtidigt verkar förlorar sin känsla för kvantiteter. Problemlösning i matematik och fysik för elever i åk 3 och 5: vinklar på reflekterande ljusstrålar i en spegel.

Förskolan 2008:1 Tema: Läroplanen 10 år - Recension av Dora - den försvunna staden, ett interaktivt dataspel för förskolan "som synliggör matematik". Bernt Gustavsson skriver om EU:s utbildningspolitik där han menar att kunskapen reduceras till ekonomi och människan till ett investeringsobjekt som förväntas ge avkastning. Förskollärares både ämnesmässiga och pedagogiska kompetens är enligt läroplanen en rättighet för barnen.

MathEduc (bibliografi) 2007:3

NOMAD 2007:4 - Hur lärare och forskare kan samarbeta för att eleverna bättre ska tillgodogöra sig undervisningen - i det här fallet om vinklar. Tillämpning av Brousseaus teorier om didaktiska situationer och ingenjörsarbete vid utformningen av ett examensprojekt på en universitetskurs i matematik.

SMDF:s medlemsblad nr 14 2007:december - Arne Engström rapporterar från den 4:e nordiska forskningskonferensen för Special Needs Education in Mathematics. Intervju med Eva Jablonska, professor i matematikdidaktik i Luleå. Sarah Bolin, lärare i Malmö presenterar sitt pågående licentiatarbete om förhållandet mellan matematik och språk. Med mera.

Mathematics teaching in the middle school Vol. 13(2007/2008): 5 - Elever i åk 6 tolkar tillväxten hos träd presenterat i tabeller och koordinatsystem. Planering av vägar, förbättring av befintligt vägnät, arealförbrukning et cetera kan ge underlag till intressanta matematikuppgifter med integrering av samhällskunskap. Multiplikationsalgoritmer från flera kulturer och hur de fungerar är ett intressant ämne att presentera i undervisningen.

Mathematical thinking and learning 2007:4 - Redan i skolans tidiga årskurser bör eleverna få möta problemställningar där man arbetar med antaganden. Om arbetsplatser där anställda i produktionkontrollen ska tolka data som presenteras grafiskt.

School science and mathematics 2007:8 - Longitudinell studie av lärarkandidaters inställning till matematik samt deras ämneskunskaper. Rapport från två pågående matematikundervisningsprojekt på gymnasienivå (UCSMP, University of Chicago School Mathematics Project och CPMP, Core-Plus Mathematics Project), resultat så här långt och jämförelser mellan projekten bland annat vad gäller beredskapen för universitetsstudier.

Journal for research in mathematics education 2008:1 - Hur lärare respektive elever i åk 6 uppfattade ett arbete som gällde addition med bråk på tallinjer. Hur lärarkandidater på praktik förhåller sig till kursplanen i matematik.

International journal for technology in mathematics education 2007:4 - En studie pekar på effekten av webbaserade hemuppgifter på de slutlig proven i universitetskurser i algebra. I en kurs om proportionalitet i åk 6 utvecklade eleverna stor effektivitet då de arbetade med e-baserade resurser och lärde sig att använda flera strategier i problemlösning.

NCTM:s News bulletin 2007:5 - Skip Fennel framhåller bråkräkning som elevernas första möte med matematisk abstraktion och som en grund för mer avancerad matematik. NCTM presenterar sin ståndpunkt vad gäller skolors ansvar för de nya matematiklärarnas handledning och fortbildning.

Journal of science and mathematics education in Southeast Asia 2007:1 - Exempel på mycket användbara geometriprogram som man kan införa i gymnasieundervisningen. Elever i årskurs 5 i Malaysia löser prealgebraiska problem om mönster och okända kvantiteter - strategier och val av representationer.

LMFK-bladet 2008:1 - En gymnasielärare i Helsingör anser att datorernas intåg i matematikundervisningen borde avspegla sig även i uppgifterna på proven. En annan matematiklärare anser att taket är lågt i Danmark vad gäller matematikdidaktiska diskussioner och förordar matematikbiennaler liksom i Sverige.

Literacy and numeracy studies 2007:2 - Samarbete i vuxenundervisningen mellan lärare och mellan elever (collaborative teaching and learning).

International journal of computers for mathematical learning 2007:3 Special issue in memeory of Jim Kaput - Nya versionen av programmet TinkerPlots understödjer inlärning av statistikbegrepp vid arbete med mått.

Teaching statistics 2008:1 - Att lära barn 5 - 7 år att tolka statistik. Angående cirkeldiagram och vissa problem med att konstruera dem i Microsoft Excel.

PRIMUS 2007:1 Special issue: Current work and future directions in mathematics and popular culture - Arbetet med studenternas uppsättning av musikalen "Fermat's last tango" beskrivs och anknytande lektionförslag ges. Myten om den gode matematikläraren diskuteras.

Mathematics education research journal 2007:3 - Redaktionell inledning om forskningen som ett verktyg för att uppnå jämlikhet i undervisningen och allas rätt till matematiska kunskaper. Med anledning av den brain drain Hongkong utsattes för under överföringen från brittisk till kinesisk överhöghet påpekas behovet av ett förändrat kulturellt perspektiv inom matematikundervisningen.

ArrayInnehåll: MD
Skapad: 2007-12-10. Ändrad: 2014-12-16  

Matematik och slöjd – Länkar


Maths–Art Seminars at London Knowledge Lab
A monthly series of maths–art seminars is held at the London Knowledge Lab in central London usually on the second Tuesday (evening) of each month during term times. The idea for these grew out of our work in hosting the annual international Bridges Conference in London in August 2006.

We propose these seminars as explorations of the connections between "mathematics" and "art", where both terms are understood broadly: art implies visual art (painting, drawing, sculpture, computer graphics, video), architecture, music, textile art, literature/poetry (and others), and mathematics implies both mathematics as a discipline and the related disciplines in science and engineering for which mathematics is an essential means of expression and communication.

Janome
Janome är ett symaskinsfabrikat. Länken går direkt till en sida där alla deras symaskinssömmar presenteras. Illustrationerna kan ge många uppslag till arbete med mål att uppnå för skolår 3: – kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster.

Skapligt enkelt
Här kan du få tips och idéer till pyssel som man kan göra hemma, i barngrupper eller i skolan. Som namnet säger är tipsen skapligt enkla. Just nu (april 2008) finns här över 600 pysseltips - vissa saker är lättare, andra lite svårare. Det finns en ingång med rubriken Matematik.

Mathfunart >>
Quilting – Art and math play important roles in quilt designs, which are closely related to tessellations - the panels of a quilt must fill a flat area without overlaps or gaps.
Bland annat säljs "matematiska tyger".

Sarah-Marie Belcastro's mathematical knitting pages >>

The Geometry Junkyard >>
Underrubriken är "Alla ämnen" och det är det verkligen. Börja bara titta om du har gott om tid!

Slöjd och ingenjörer >>
Från en blogg …

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2007-12-10. Ändrad: 2014-12-16  

Matematik och slöjd – Litteratur

Alla hantverksböcker innehåller naturligtvis matematik och det är omöjligt att ta med alla här. Därför kommer fokus att läggas på böcker som synliggör matematiken eller böcker som lärare rekommenderar i samverkansarbetet matematik och slöjd. Här finns också förslag på Undervisningsmaterial, Affischer och Artiklar.

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2007-12-10. Ändrad: 2017-04-04  

Matematik och slöjd – Spel

Ibland är det i en laborativ matematikundervisning svårt att dra en skarp gräns mellan aktiviteter och spel. Vi väljer ändå att ha spel som en speciell rubrik och troligtvis kommer en del av innehållet att finnas både här och under någon av de andra rubrikerna ovan. Matematiken i spel kan vara av olika karaktär. Dels kan det vara den matematik som framträder i spelets regler, dels kan det vara den matematik som behövs för att tillverka spelet.

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2007-12-10. Ändrad: 2014-12-16  

Matematik som kan förklara skönhet, mönster och symmetrier i slöjdarbeten

Ett slöjdarbete kan innehålla många aspekter av kvalitet, som exempelvis att:

  • det är väl valda material som har bearbetats med lämpliga tekniker
  • det är bruksföremål som i hög grad fyller sin praktiska funktion
  • hänsyn har tagits till miljö- och resursfrågor
  • föremålen är estetiskt tilltalande.

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2007-12-10. Ändrad: 2014-12-10  

Slöjdarbeten som konkretiserar matematiska idéer och begrepp

Matematiska idéer och begrepp är till sin natur generella och abstrakta. För att konkretisera matematikinnehållet för elever kan många skilda arbetssätt och material användas. Slöjdprocessen och tillgång till slöjdens alla material är andra bra exempel på hur matematik kan konkretiseras. På denna sida samlas slöjdarbeten som både kan "stå på egna ben" som slöjdarbeten men som också kan åskådliggöra eller konkretisera ett specifikt matematikinnehåll.

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2007-11-02. Ändrad: 2010-11-08  

Skolor på Norrmalm

På denna sida visas foton från flera matematikverkstäder i skolor på Norrmalm i Stockholm.För att skapa en god ordning på allt laborativt matematikmaterial är det bra om det finns gott om skåp, hyllor och lådor.


Det är en fördel när både golv och väggar kan användas.


Kontaktuppgifter
Avvaktar nytt namn ...

Innehåll: LT

Skapad: 2007-11-02. Ändrad: 2010-06-03  

NOMAD – 12(2), 2007

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Sidor

Prenumerera på RSS - NCM