Retrospektiv och progressiv schematisering


lisa.jpg

Lisa Björklund

Personlig reflektion

En första personlig reflektion är den sammanfattande känslan av rikedom som konferensen har givit. Rikedomen är allt som alla deltagare har bidragit med under de två dagarna, sin entusiasm, sin kunskap, sina erfarenheter, sin generositet och sina tankar. Eftersom så många olika verksamheter från olika delar av Sverige var representerade och eftersom deltagarna bidrog med så mycket blev denna rikedom betydligt större än vi hade vågat hoppas på.
Med så stor rikedom bedömer vi att projektet "Matematik från början" har stora möjligheter att lyckas.
Vi väntar oss att nätverken kommer att ha stor nytta av all denna rikedom, trots att det fortfarande finns några frågetecken som behöver rätas ut.

ill1_lb.gif
Retrospektiv schematisering

Det går att sammanfatta vad som pågick under konferensen på olika sätt. Jag valde att försöka fånga de aspekter som var aktuella under de båda dagarna. Detta resulterade i nedanstående schema. Som radrubriker är de olika nivåer som är aktuella i satsningen inskrivna, med den viktigaste, barnet/eleven först. Lärarutbildarna får en speciell roll och deras viktiga perspektiv baserat på beprövad erfarenhet och forskning kan och bör påverka alla övriga nivåer. Olika teman som var aktuella under konferensen återfinns som kolumnrubriker, med det vanligast förekommande, tilltro, som första rubrik. Här kan naturligtvis fler kolumner tillföras, t.ex. tid, vilket en av deltagarna föreslog vid konferensens slut. Var och en av de tomma rutorna har sitt specifika innehåll utifrån den rad och kolumn den representerar. Exempelvis är tilltro till sitt eget kunnande och lärande en viktig aspekt för barnet/eleven, men även för övriga inblandade. För läraren/pedagogen är tilltron till å ena sidan barnet/eleven och å andra sidan skolledare och övriga av yttersta vikt. Mellan alla nivåer är det fråga om en ömsesidig tilltro, barnet kan t.ex. lära av läraren och läraren av barnet i ett kreativt sökande efter kunskap. På liknande kan de olika temata som var aktuella under konferensen få sin speciella tolkning utifrån de olika nivåerna, raderna.


ill2_lb.gif

Matematik från början – framtiden

För satsningen "Matematik från början" kan vi känna visshet om en del saker. Vi har redan rikt underlag för kompetensutvecklingen i Analysschemat och i NämnarenTEMA Matematik från början. Vi kan vara säkra på att ett studiematerial med tillhörande video kommer att framställas. Säkert är också att de allra flesta knöt en eller flera värdefulla kontakter under de två dagarna. De allra flesta åker hem med nya idéer som på ett eller annat sätt leder till utveckling. Vi vet också att en hemsida för "Matematik från början" kommer att finnas inom en snar framtid.
Sedan finns det också flera förhoppningar vad gäller detta projekt. Den viktigaste är naturligtvis att denna kompetenstutvecklingssatsning ska vara till gagn för alla lärare/pedagoger som arbetar med barn och matematik och därmed nå de barn/elever de arbetar med. En annan viktig förhoppning är att det i alla Sveriges regioner ska bildas levande nätverk utifrån regionala förutsättningar. Vi hoppas också att studiematerialet ska bli till stor nytta. Sist men inte minst hoppas vi att beslutsfattare på alla nivåer förstår vikten av denna satsning och därför tillför de medel som behövs.


ill3_lb.gif


Åter!