Matematik från början – konferens

Konferens 11–12 april

Vid pennan: Göran Emanuelsson
 


publik1.jpg


Konferensen ägde rum i Chalmers nya kårhus i Göteborg med 85 deltagare och NCM som arrangör – planering och förarbete i samarbete med PRIM-gruppen och Skolverket, se också Utdrag ur projektplan. Vid konferensen delades NCM-rapporterna nr 1, 2 och 3 ut. Se även övrig rapportering kring NCM:s regeringsuppdrag om kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik.

I inbjudan beskrevs syftet

"att stimulera och diskutera initiativ och nätverksuppbyggnad kring Matematik från början".

Dag 1


Inledning

Jag hälsade välkommen och pekade på den breda kompetensen bland deltagarna och bad alla att kreativt ge rika bidrag till konferensen.

"Vi är mycket glada över gensvaret på vår inbjudan. Det betyder att deltagarna representerar betydelsefulla kraftcentra för att utveckla nätverk och insatser för att öka barns matematikintresse. Skolverkets regioner, högskolor och universitet, kommuner samt förskolor och skolor finns representerade. Vi har stora förhoppningar om betydelsefulla resultat av konferensen."


Redan framtaget underlag för kompetensutvecklingen och pågående arbete presenterades av Lisa Björklund, PRIM-gruppen som ingår i ledningsgruppen tillsammans med Astrid Pettersson, PRIM-gruppen, Bengt Johansson, NCM och Göran Emanuelsson, NCM.


Huvudsakligt underlag för kompetensutvecklingen är Matematik från början, en NämnarenTEMA-bok från 2000, framtagen av NCM, och Analysschema i matematik – för åren före skolår 6, ett material som är framtaget av PRIM-gruppen och som gavs ut 2001 av Skolverket.


Janne Holmquist, Skolverket informerade om Dialogprojektet och det nätverksbygge som pågår. Bidraget har utvidgats något och kan läsas här.

Föreläsningar

Första dagens tema var matematik och lärande i matematik. Olika perspektiv på matematik som ämne för lärande gavs. Sammanfattningar av föreläsningarna kommer att läggas ut här:

Förskolans matematik, Elisabet Doverborg Göteborgs universitet

En matematikers perspektiv, Mats Andersson Chalmers

– En kursplaneredaktörs perspektiv, Göran Emanuelsson, NCM

Diskussion

Efter dessa bidrag följde Dialogcafé 1 med gruppdiskussioner kring frågan:

Vilken matematik ska barn få tillfälle att lära sig – möjligheter och svårigheter?

Från redovisningen av diskussionerna finns en sammanfattning.

Föreläsning

Early Numeracy Project in Australia beskrevs av NCM:s gästprofessor Marj Horne.
Artikel på svenska finns i Nämnaren nr 1/2002, som utdelades under konferensen.

Kvällspass

Vid kvällspasset den 11 april samlades konferensdeltagarna i "Kalle Glader"-salen i anslutning till NCM.

Lisa Björklund tog upp Skolverkets analysschema, innehåll och användning.

Bengt Johansson NCM tog upp Matematiken i Dialogprojektet.

Görel Sterner gav info om NCM:s pågående studie om Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik, en sammanfattning finns i pdf-format. Rapporten i sin helhet kommer snart att tryckas och även läggas ut på NCM:s webbplats.


Det var möjligt att besöka NCM:s lokaler och möta några av våra medarbetare. NCM:s referensbibliotek presenterades av Marianne Dalemar. Nämnaren, NCM:s & Nämnarens webbplatser av Karin Wallby, Ronnie Ryding & Anders Wallby och Läromediabiblioteket av Lena Trygg. På NCM:s webbplats finner du vår nyhetssida och där kan du också informera dig ytterligare om vilket stöd NCM arbetar med att bygga upp, se t ex Om NCM och Nämnaren, se Där finns även länkar till aktuella Styrdokument som läroplaner och kursplaner. En Kunskapsöversikt och bibliografi kring baskunnande i matematik hittar du på också på NCM:s webbplats.

Dag 2

Föreläsningar

Temat för dag 2 var Kompetensutveckling. I bidragen gavs exempel från kommun, skola, arbetslag och studiecirkel. Dokumentation av bidragen kommer att läggas ut här senare.

Agneta Höglund Sjölander, Ingrid Olsson & Margareta Forsbäck, Härnösand-Sundsvall

Lillemor Emanuelsson, Göteborg

Görel Sterner, Skövde


Lisa Björklund, PRIM tog upp frågor kring det pågående arbetet med studicirkelmaterialet.

Diskussion


I Dialogcafé 2 diskuterades frågan:


Hur ska vi bäst stödja kommuner och skolor som satsar på Matematik från början?


En sammanfattning av redovisningen av Dialogcafé 2 kan du läsa här.


Avslutning


Sedan var det dags för avslutningspasset.


Lars Mouwitz, NCM tog upp sin NCM-rapport: Hur kan lärare lära?

Lisa Björklund gjorde några sammanfattande reflektioner under titeln:
Retrospektiv och progressiv schematisering.


De medverkande deltagarna tackade varandra för två intensiva och rika dagar kring spännande och engagerande innehåll i kompetensutvecklingsprojektet Matematik från början.


Jag tackar för alla positiva och konstruktiva synpunkter som kommit!
Flera reaktioner på konferensen välkomnas!


Ta gärna kontakt för att lämna synpunkter och ställa frågor!


 


nojd-ledning.jpg

En nöjd konferensledning!