Nej till fortsatt riksrekrytering för Matematikgymnasiet i Danderyd

 

Danderyds kommun har hos regeringen ansökt om att få fortsätta anordna riksrekrytering för Matematikgymnasiet som startade för tjugo år sedan vid Danderyds gymnasium. Till ansökan har kommunen bifogat ett yttrande från Svenska Kommittén för Matematikutbildning (SKM) vid Kungliga Vetenskapsakademien KVA:
 
...ett riksrekryterande gymnasium med många års erfarenhet av att bedriva en erkänt kvalitativ mycket god undervisning för särskilt motiverade matematikstuderande, är av stor betydelse för en ökad bildningsnivå i landet avseende matematik ... Det fordras mycket stora insatser både personella och ekonomiska, för att upparbeta ett väl fungerande matematikgymnasium, varför det kan ses som en stor fördel att allokera resurser till en viss ort för att upprätthålla en särskilt hög nivå på denna utbildning på gymnasienivå.
 
Vidare skriver SKM att skolan uppvisar goda resultat och är väl känt i landet som ett matematikgymnasium.
 
Skolverket avstyrker ansökan i ett brev till regeringen 2006-04-28 med motiveringen:
 
Möjligheten att planera undervisningen och att erbjuda ett rikt utbud av breddningskurser finns på många skolor, varför Skolverket bedömer att riksrekrytering inte är aktuell

Skolverket