Förslag till justeringar i grundskolans kursplan i matematik

 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att, inom ramen för nuvarande system för statlig styrning, redovisa behov av omedelbara förtydliganden i det nationella uppföljningssystemet i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Redovisningen avser den del av uppdraget som gäller förslag till justeringar i de kursplaner för grundskolan där brister i elevers kunskaper kunnat konstateras i utvärderingen av grundskolan och i PISA och TIMSS.

Läs Skolverkets svar på regeringensuppdraget
Skolverket