Förskola och förskoleklass


Avsikten med denna sida är att vara ett stöd för enskilda lärare, arbetslag och kommuner som vill utveckla matematikundervisningen i förskola och förskoleklass. Här ges

  • praktiknära exempel på arbete med matematik i förskola/förskoleklass
  • stöd för samarbetet mellan förskola/förskoleklass och hemmen
  • information om aktuell matematikdidaktisk litteratur och Nämnarenartiklar.

»»» Läs vidare om dessa sidors innehåll

Tydligare mål i förskolan

I augusti 2010 fastställde regeringen förtydligande av förskolans läroplan. Förtydligandet gäller bland annat riktlinjer för utvärdering av förskolans kvalitet, ansvarsfördelning mellan förskollärare och arbetslag samt förskolechefens övergripandeansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanens mål och uppdraget i sin helhet. Förskolan ska bli mer lärorik. I motivtexten till de nya målen i matematik betonas leken och det lustfyllda lärandet och att matematik uppmärksammas utifrån barnens erfarenheter.

Läs mer ...

Något om läroplan för förskoleklass
Förskoleklassen omfattas av läroplanerna för grundskolan, specialskolan respektive sameskolan. Del 1 av dessa läroplaner, som beskriver skolans värdegrund och ansvar, gäller fullt ut. Del 2, som anger övergripande mål och riktlinjer, gäller i tillämpliga delar. Del 3, som består av kursplaner, gäller inte för förskoleklassen.