Elevers skriftliga redovisningar som underlag för bedömning i matematik

Skapad: 2017-09-05. Ändrad: 2017-10-13  

Elevers skriftliga redovisningar som underlag för bedömning i matematik

Anna Teledahl är lektor i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna där hon arbetar som lärarutbildare och forskare. Innan sina forskarstudier undervisade Anna i matematik och naturorienterande ämnen i årskurserna 7-9 under 15 år. Anna har också haft uppdrag som matematikutvecklare, läromedelsförfattare och föreläsare samt har ingått i en av PRIM-gruppens bedömargrupper för de nationella proven i årskurs 9. Hennes forskningsintressen inkluderar bedömning och skriftlig kommunikation i matematik.

Presentationen kommer att handla om elevers skriftliga redovisningar i matematik, hur dessa redovisningar används och vilka problem som kan förknippas med detta användande samt hur vi kan hjälpa eleverna att utveckla sitt skrivande. I skolmatematiken använder vi elevers skriftliga svar och redovisningar på matematikuppgifter i samband med prov och problemlösningsaktiviteter för att dra slutsatser om vad de kan och förstår. Vad är det vi kan få reda på utifrån vad elever skriver och vad kan det finnas för problem med att dra slutsatser från detta? Forskning visar att skrivande i matematik är problematiskt för elever. Både det formella matematiska språket, problemlösningens delar och skrivandets syfte kan vara svårt för eleverna. Vem skriver jag för och vad behöver jag berätta för den, hur var det nu jag tänkte och hur kan jag förmedla det, är exempel på frågor som man måste ställa sig som elev men det är frågor som inte har så enkla svar.

Den diskussion som följer efter presentationen är tänkt att fokusera på hur lärare på alla stadier kan arbeta för att hjälpa eleverna att skriftligt kommunicera sina tankar och sina kunskaper på ett så bra sätt som möjligt. Den underliggande tanken är då att skrivande helt enkelt är något eleverna kan lära sig, något de kan bli bättre på. Blir de det så ökar chansen att de på ett bättre sätt kan visa i skrift vad de kan och förstår men också att lärarna kan dra mer rättvisande slutsatser av elevers skriftliga redovisningar.