Utveckling av nationella prov och diagnostiska stödmaterial

Skapad: 2006-04-07. Ändrad: 2006-04-07  

Utveckling av nationella prov och diagnostiska stödmaterial

På uppdrag av regerigen har Skolverket i februari i år redovisat hur man avser att vidareutveckla det nationella provsystemet. Insatserna omfattar fem delar:

1. Intensifiera utvecklingen av diagnostiska stödmaterial för de tidiga åldrarna i grundskolan, särskilt vad gäller läsutveckling och matematik.
2. Samverka med Myndigheten för skolutveckling i syfte att öka skolornas kunskap om och användning av diagnostiska stödmaterial
3. Se över de nationella ämnesproven och de diagnostiska material för grundskolan samt de nationella kursproven för gymnasieskolan och anvisningarna för dessa, så att de inte missgynnar elever utifrån aspekter som kön, etnicitet och social bakgrund.
4. Se över de nationella kursproven för gymnasieskolan så att de i högre grad anknyter till målen för de yrkesinriktade programmen.
5a. Se över de nationella proven för grund- och gymnasieskolan så att de anpassas för elever med funktionshinder.
5b. Förutom att tekniskt anpassa de nationella proven för dessa elever [med funktionshinder] skall verket utreda möjligheterna att införa ett nationellt prov i ämnet teckenspråk för elever med dövhet eller hörselskada. Skolverket skall i detta arbete samverka med Specialskolemyndigheten och Specialpedagogiska institutet.

Läs hela svaret på regeringsuppdraget
Skolverket

Lägg till ny kommentar