Förstärkt lärarutbildning i matematik och läs- och skrivinlärning

 

Fler obligatoriska kurser i bland annat läs- och skrivinlärning och bättre struktur. Tätare koppling mellan undervisning om själva läraryrket och ämnesstudier. Så görs lärarutbildningen i Umeå om efter fjolårets kritik från Högskoleverket, HSV.
Västerbottens folkblad