Ämnesbetyg i en kursutformad gymnasieskola

Skolverket har fått i uppdrag att utveckla modeller för mål och bedömningskriterier i en skola med ämnesbetyg, dvs betyget sätts som en avslutande helhetsbedömning av ett ämne.

Uppdraget är relaterat till Gymnasiekommitténs arbete.

Skolverket betonar i sitt svar att en övergång till ämnesplaner måste relateras till en diskussion som ifrågasätter nuvarande ämnen och deras uppbyggnad.Dessutom behöver en rad principiella frågor bearbetas vidare, t.ex. hur man fomulerar mål för ett ämne, hur man avgränsar en kurs och hur anvisningar för bedömning och betygssättning bör skrivas. Verket betonar också att "alla spelregler bör vara kända",inte minst högskolans antagningsregler, vid ett sådant utvecklingsarbete.

Till rapporten hör också en del kallad Modellförsök. I denna finns diskussioner om möjligheter och svårigheter för vissa ämnen däribland tre bilagor speciellt om matematikämnet. Bilagorna består av två skisser på hur ämnesbetyg i matematik skulle kunna sättas utifrån en sammanvägning av nuvarande kursbetyg och hur en ämnesplan skulle kunna se ut, samt en problematisering av mål och bedömningskriterier för matematikkunnande.

Läs mer ...