Kopia av Välkommen till Matematik och slöjd!

Vad vi än gör i slöjden, oberoende av vilka tekniker och material som används eller hur undervisningen organiseras, finns matematik nästan alltid närvarande. Trots det är långt ifrån alla elever medvetna om den starka kopplingen mellan ämnena och det är därför viktigt att göra matematiken i slöjden synlig.

För de elever som gör ett räkne- eller mätfel i arbetet med uppgifter i matematikläroboken blir konsekvenserna inte särskilt stora: de suddar ut, tänker en eller två gånger till och sen blir det förhoppningsvis rätt. Motsvarande fel i slöjden kan få betydligt större konsekvenser. Tyget kanske klipps av på fel ställe eller brädan sågas i för korta bitar och materialet blir oanvändbart – åtminstone till det som det först var avsett för.

På dessa webbsidor vill vi inte bara visa kul aktiviteter och bra material, utan framförallt lyfta fram och fördjupa matematikinnehållet som ett stöd för att utveckla elevers förståelse och färdigheter i matematik. Eftersom detta arbete har sitt avstamp i en föreläsning på en Matematikbiennal har matematikämnet kommit mer i fokus än slöjdämnet. Detta är vi väl medvetna om och på sikt är det vår ambition att de båda ämnena framställs jämbördigt så att de berikar varandra i lika hög grad. Slöjden ska inte ses som ett ”serviceämne” till matematiken utan ”matteslöjd” och ”slöjdmatte” ska vara likvärdigt.

Matematik och slöjd i matematikverkstaden
Det är inte en tillfällighet att dessa webbsidor ligger under Matematikverkstad. Som beskrivs senare kan pedagogiskt matematikmaterial (att använda i matematikverkstaden) med fördel tillverkas på slöjden. En vinst är att eleverna på så sätt kan bli (mer) delaktiga i utvecklingen av matematikverkstäder. Naturligtvis är det så att de elever som själva tillverkat ett material har störst känsla för det och är mest insatta och bekanta med det, men även andra elever kan ta del av och använda materialen – alla kan inte hinna göra allt.

Omvänt finns det rika tillfällen att lyfta över ”riktiga problem” i slöjden till matematiklektionerna. Ett gott exempel på detta finns i boken Räkna med slöjden. Boken gavs ut 1988 och det bör finnas skolor som provat, och kanske utvecklat, arbetssättet.

I matematikverkstadsarbete läggs stor vikt vid elevers dokumentation och utvärdering av det arbete som de utför i verkstaden. Här finns stora likheter med slöjdprocessen, som i slöjdämnets kursplan beskrivs i fyra faser från idé, planering, genomförande och värdering till färdig slöjdprodukt (Hasselskog & Johansson, 2007). Detta kan också jämföras med den problemlösningsmodell i matematik som Polya (1945) beskriver i de fyra stegen förståelse, plan, utförande och återkoppling.

En samlingsplats …
Förhoppningen är att sidorna ska fungera som en samlingsplats för alla som vill dela med sig av idéer och erfarenheter i ämneskombinationen matematik och slöjd. Du är därför mycket välkommen att bidra med dina idéer, synpunkter, önskemål, aktiviteter, material etc. Hör av dig till Lena Trygg.

Du kommer att märka att det även finns material presenterat på norska. Anledningen till varför det är så kan du läsa i biennaldokumentationen >>

Slöjdämnena i Sverige och Norge skiljer sig åt:

  • I Sverige är slöjd sedan Lgr 80 ett ämne, men i praktiken är det fortfarande oftast uppdelat på textil- respektive trä- och metallslöjd. Bild är ett eget ämne.
  • I Norge heter emnet kunst och håndverk. I fagplanene for grunnskolen, KL06, deles det inn i visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur. I design står formgiving av gjenstander [föremål] sentralt og her inngår både tekstil, sløyd (= tresløyd), keramikk. Tegning og bilde vektlegges i visuell kommunikasjon, men hører også inn under de andre tre delemnene.

Allmän information
Ett flertal av de aktiviteter som presenteras på Matematik och slöjd-sidorna finns utlagda på Nämnaren på nätets sidor:

Strävorna
Strävorna är en webbtjänst på Nämnaren på nätet. Matematikämnets strävansmål har organiserats i en matris och i varje ruta finns exempel på artiklar och aktiviteter som svarar mot målen. Flera av aktiviteterna har uppenbar koppling till slöjdämnet.

ArkivX-tra
ArkivX-tra är liksom Strävorna en webbtjänst på Nämnaren på nätet. Här återfinns material som tidigare varit publicerat på Nämnaren på nätets förstasida.

Webbsidornas struktur
Syftet med dessa webbsidor är inledningsvis att samla material om matematik och slöjd och göra det överblickbart. Redan innan arbetet påbörjades visste vi att det finns mycket material som kan struktureras på olika sätt. Nu provas en struktur och vi räknar med att det kommer att ske förändringar över tid. Har du förslag till förbättringar hoppas vi att du hör av dig!

På sidorna som följer syns det tydligt att mycket av materialet är lärartillverkat. Anledningen till det är helt enkelt att vi i detta arbete inte haft någon större tillgång till elevarbeten eller foton av dem. Därför är vi mycket tacksamma om vi kan få ta del av arbeten som dina elever gjort. Det får gärna vara foton där elever själva är med, men tänk då på att be om tillstånd för webbpublicering! (För den som vill se elevarbeten finns en stor dokumentationsbas på www.slojd.nu/slojda >>)

Strukturen stöttas på följande fyra pelare/søylene:
Matematik som verktyg för slöjdarbetets beräkningar
Slöjdarbeten som konkretiserar matematiska idéer och begrepp
Pedagogiskt matematikmaterial som kan tillverkas på slöjdlektioner
Matematik som kan förklara skönhet, mönster och symmetrier i slöjdarbeten

De fyra rubrikerna ovan kompletteras med:
Spel
"Pappslöjd"
Litteratur
Länkar
Konferenser och utställningar

Det bidde ingen mössa,
det bidde en hyperbolisk paraboloid …

Se vidare Ola Helenius artikel Att virka stora pi i Nämnaren nr 2, 2008


Innehåll: LT