Hög tid att också näringslivet tar sitt ansvar

 

I Matematikdelegationens första huvudförslag (H1) betonas vikten av initiativ där arbets- och näringsliv och andra avnämare tar fram läromedel som levandegör matematikanvändning i yrkeslivet, speciellt i gymnasieskolans yrkesförberedande program, lärlingsutbildning och högskolornas yrkesutbildningar med matematikintensiva kurser.

Delegationen menade att det finns skäl att ha betydligt större förväntningar på intresse för och resultat i matematik utifrån både elevers, läroplaners och skolors ambitioner. Det är dags att lyfta fram matematikens betydelse och roll i samhälle och utbildning.

Delegationens förslag följs nu upp av en kommitté med industrimannen Carl Bennet och förre metallordföranden Göran Johnsson som inom kort kommer att få direktiv att initiera och stimulera ökad samverkan mellan näringsliv och skola - med särskilt fokus på matematik. Direktiven kommer att läggas ut på NCM:s hemsida under Aktuellt så snart regeringen fattat beslut.

I måndagens upplaga av Bergens Tidende efterlyser en norsk grundskollärare insatser från stora norska företag som Statoil och Hydro att ta fram exempel som visar på matematikens användning - och inte stanna vid att efterlysa personer med kompetens i matematik och naturvetenskap.