Elevprestationer som funktion av lärarkunskap och lärarutbildning

Se seminariet i efterhand »»»
I en mycket känd och välciterad artikel från 1987 introducerar Lee Shulman begreppet PCK, "pedagogical content knowledge". PCK ett koncept för en speciell typ av lärarkunskap som har med undervisningen av ett speciellt ämne att göra, men som inte fångas in av vare sig generell pedagogisk kunskap eller kunskap i ämnet. PCK har sedan blivit mycket populärt. I föredraget kommer vi att kort beskriva bakgrunden till detta begrepp och även indikera hur det har använts i forskning och utveckling, främst i USA och Sverige. Men framför allt kommer vi att koncentrera oss på en sentida utveckling av forskningen runt detta begrepp som huvudsakligen har skett i Tyskland.

Så vitt vi vet har inte denna forskning uppmärksammats i Sverige lika mycket som den amerikanska. De tyska forskargrupperna har utvecklat metoder för att mäta PCK (och annan lärarkunskap) och även mäta lärares beteende i klassrummet. Genom att dessutom mäta elevernas resultatförbättring samt relatera lärarnas kunskap till de olika lärarutbildningar där de har fått sin utbildning så kan man skapa en kedja från lärarutbildningens innehåll hela vägen till elevprestationer. I storskaliga projekt och med kvantitativa metoder undersöker de tyska forskargrupperna alla länkar i denna kedja. I föredraget kommer vi att presentera några grundantaganden i denna forskning, ge smakprov på metodiken och även på några av resultaten. Därefter öppnar vi för en diskussion om potentiella konsekvenser av denna forskning för lärarutbildningens design och även för området som jag här väljer att kalla undervisningsvetenskap.