Nämnaren Tema 4

 

NT4.jpg

ISBN 91-88450-20-1

Beställ via toppmenyalternativet Beställ ».

namnar-dekorkant.jpg matematik från början
Hur blir barns första möte med matematik till en upplevelse som ger förutsättningar för en positiv och lustfylld fortsättning? Hur får man eleverna att bli vetgiriga och nyfikna och få tilltro till sin egen förmåga?

Barns första erfarenhet av matematik i förskola och skola kan ha avgörande betydelse för deras fortsatta lärande. I den inledande undervisningen grundläggs barns inställning till matematik och även deras uppfattning om det egna lärandet och kunnandet. Matematik från början, nr 4 i NämnarenTEMA-serien, tar upp tidiga möten med matematik och beskriver erfarenheter och hur de kan utformas. Erfarna forskare och lärare ger både teoretisk bakgrund och praktiska exempel.

Boken tar sin utgångspunkt i kursplaner och läroplaner och visar hur förskola, förskoleklass och tidiga skolår kan ge spännande och fängslande matematikaktiviteter och utveckla barns lärande. Författarna lyfter fram variationen i barns erfarenheter och tänkande och ger många exempel på hur deras tankar och idéer kan tas tillvara. Exempel ges också på hur matematik i omvärlden kan synliggöras och ge upphov till spännande upptäckter, även för små barn.

Matematik från början stimulerar till erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete, till kompetensutveckling och vidare studier. Boken kan användas vid egen förberedelse och planering, vid diskussioner i personalgruppen och arbetslaget, vid fortbildning och grundutbildning. Genom att boken visar hur man kan arbeta praktiskt i det egna klassrummet och dessutom ger den bakomliggande teoretiska kunskapen fyller den ett länge känt behov inom svensk matematikdidaktisk utbildning för mycket unga elever.

Matematik från början är uppdelad i följande kapitel:

1. Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande, Ann Ahlberg
2. Att utveckla små barns antalsuppfattning, Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson
3. Lekens lustfyllda lärande, Elisabet Doverborg
4. Att stimulera barns intresse för och upptäckter i matematik, Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson
5. Att skapa möjligheter att förstå, Ingrid Olsson
6. Matematik och språk, Görel Sterner

En rik litteraturlista med hänvisningar till Nämnarenartiklar samt annan svensk och utländsk matematikdidaktisk litteratur avslutar boken.