NOMAD 10(3-4), 2005. The mathematics textbook: from artefact to instrument

 

MONICA JOHANSSON

Abstract
This paper describes the mathematics textbook from two sides, the textbook as an artefact and the textbook as an instrument. It includes results from analysis of textbooks from different parts of the world as well as studies of the actual use of textbooks. It is not an attempt to give complete coverage of previous research in the area; it is rather an attempt to highlight some important issues.

Sammanfattning
Denna artikel beskriver läroboken utifrån två aspekter, läroboken som artefakt och läroboken som instrument. Resultat från studier av läroböcker från olika delar av världen samt studier av hur läroböcker används i klassrummet behandlas. Syftet med artikeln är inte att ge en heltäckande bild av tidigare forskning inom området utan snarare att lyfta fram några viktiga frågeställningar.

MONICA JOHANSSON
Monica Johansson is a Ph. D. student in mathematics education (Matematik och lärande) at the Department of Mathematics, Luleå University of Technology, Sweden. Her special research interest concerns textbooks and how they are used in the mathematics classroom.