NCM:s miljömål och handlingsplan för miljöarbetet 2011-2014

Fastställd 2011-04-18
NCM miljömål utgår dels från de betydande miljöaspekter som NCM tagit fram och dels från de centrala miljömålen för Göteborgs universitet.

I flera fall är de centrala målen inte relevanta för den verksamhet som bedrivs vid NCM och har därför inte tagits med. NCM:s miljömål omfattar endast det arbete som vi själva kan påverka och ta ansvar för.

Rapportering av miljöarbetet sker årsvis av miljösamordnaren till NCM:s ledning och till GU:s centrala miljösamordnare. Föreståndaren ansvarar för att miljömålen uppnås. Resurser tas inom befintliga ramar. Uppföljning sker halvårsvis vid NCM-möten.

NCM:s miljömål är indelade i följande miljöaspektsområden, i enlighet med GU:s centrala miljömål (s. 4):

 • Samverkan med det omgivande samhället
 • Kompetensutveckling
 • Klimatpåverkan
 • Resursförbrukning

Bakgrund

I Göteborgs universitets miljöpolicy kan vi särskilt notera att miljöhänsyn skall vägas in i alla beslut oavsett verksamhet. Där framgår också att miljöarbetet fortlöpande skall förbättras för att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Vidare påpekas att de övergripande målen för olika miljöaspektområden skall brytas ned till relevanta mål för respektive fakultet/verksamhet.

Reviderade miljömål 2011-2014 (inklusive kommentarer)

Område Samverkan/kommunikation med det omgivande samhället

NCM:s verksamhet bygger i huvudsak på samverkan och kommunikation med det omgivande samhället. Våra olika verksamheter når allt fler inom utbildningssektorn och omfattningen ökar från år till år. Det återspeglas bl a i

 • ökande antal sidbesök per år för ncm.gu.se
 • fler konferenser både fysiska och via internet.

NCM för webbstatistik sedan 1999 och antalet sidbesök har ökat varje år sedan mätningarna påbörjades.

Vi har inte försökt att ersätta större konferenser med virtuella dito än. Användningen av p2p-konferenssystem (s k peer-to-peer) som Skype och iChat förekommer dagligen och används regelbundet av majoriteten av centrumets medarbetare. Se även under Kompetensutveckling.

NCM producerar olika slags litteratur däribland tidskriften Nämnaren med ca 6000 prenumeranter. En del i att öka miljömedvetenheten är att

 • Nämnaren skall innehålla minst en artikel med anknytning till miljö per år
 • Nämnarens adventskalender skall innehålla minst ett problem med anknytning till miljö per år.

Kompetensutveckling

I samband med ordinarie NCM-möten informeras personalen om pågående miljöarbete vid GU och hur det påverkar NCM:s verksamhet. När nya/ändrade miljörutiner införs vid NCM som t ex kompostering eller energisparåtgärder informeras medarbetarna vid dessa möten, via epost/informellt under raster.

Under året skall en kompetensutvecklingsinsats för de medarbetare som fortfarande är osäkra hur Skype används, att genomföras.

För övrigt finns det inte några formella kompetensutvecklingsinsatser planerade för NCM under 2011.

Klimatpåverkan

Det är framför allt elförbrukning hos utrustning som för tillfället inte används där insatser kan göras. Medvetenhet om denna påverkan skall ökas genom att bl a

 • mäta faktisk elförbrukning hos ej avstängd utrustning
 • presentera resultaten i samband med ordinarie NCM-möte
 • följa upp och kontrollera om insatsen medfört minskad energiåtgång.

Ovanstående kan därför också ses som en kompetensutvecklingsinsats och skall vara påbörjad under 1:a halvan av 2011.

Resursförbrukning

Förutom de indikatorer som nämns centralt kan mer göras för att

 • minska pappersförbrukningen (sker en del onödiga utskrifter)
 • källsortera avfall i ännu större utsträckning (alltför mycket sorteras inte).
 • NCM ökar antalet publikationer som görs tillgängliga för skärmläsning.

Medvetenhet om denna påverkan skall ökas genom att bl a

 • uppskatta antalet utskrifter som inte används och beräkna energiåtgång
 • presentera resultaten i samband med ordinarie NCM-möte
 • följa upp och kontrollera om insatsen medfört minskat antal oanvända utskrifter.
 • Dessutom mäts och presenteras separat antalet nedladdade pdf som en del av vår webbstatistik.

Ovanstående kan därför också ses som en kompetensutvecklingsinsats och skall vara påbörjad under 1:a halvan av 2011. Under året har källsorteringen kompletterats med sortering av organiskt avfall.