NOMAD 9(1), 2004. Ledare

 

Nordisk Matematik(k)didaktik(k) har, på grund av svårigheter med överförandet av det redaktionella ansvaret till Finland, inte utkommit som planerat. Nu är problemen lösta, främst tack vare ett initiativ från NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning, vid Göteborgs universitet. NCM övertar det operativa ansvaret, medan redaktionen kvarstår i Finland. Därmed erhålles behövlig stabilitet i produktionen, samtidigt som den ursprungliga idén med NOMAD bibehålls – redaktionen vandrar mellan de nordiska länderna.

NOMAD strävar efter att även i fortsättningen fungera som ett språkrör för den nordiska matematikdidaktiska forskningen. Avsikten är att återspegla dess mångfasetterade karaktär, med rum för både nationella särdrag och problemställningar som man kan uppfatta som gemensamt nordiska. Dessutom ges utrymme för bidrag av utomnordiska författare som genom speciell anknytning till den nordiska matematikdidaktiken utgör en väsentlig del av den nordiska forskningsgemenskapen.

År 2004 är ett viktigt år för matematikdidaktiken i Norden, särskilt genom att ICME10, den tionde internationella kongressen för matematikutbildning, hålls i Köpenhamn 4-11 juli med samtliga nordiska länder som arrangörer. Storsamlingen med ca 4000 förväntade deltagare möjliggör presentation av den nordiska matematikdidaktiska forskningen på ett alldeles unikt sätt. Nordiska forskare kommer att ha betydligt flera uppdrag än vid tidigare kongresser, och många kommer att vara engagerade i samband med en brett upplagd presentation av framsteg och aktualiteter inom matematikutbildningen i Norden. NOMAD kommer att vara med då, med ett stort specialnummer som redigeras av särskilt utsedda gästredaktörer och som utkommer inför kongressen.

År 2004 markerar också starten för en samnordisk forskarskola i matematikdidaktik. Försök att åstadkomma en sådan har gjorts tidigare, men nu har alltså en gemensam ansökan understötts av NORFA. Det innebär bland annat att forskarstuderande, inskrivna vid enskilda universitet och högskolor i Norden, under en femårsperiod erbjuds möjlighet att delta i kurser och seminarier som anordnas inom olika specialområden på något annat ställe i Norden. Det kommer att ha stor betydelse för mobiliteten och för utnyttjandet av de sammanlagda resurserna på området på ett ändamålsenligt sätt. Men framför allt är det en markering att matematikdidaktiken uppfattas som ett för de nordiska länderna viktigt forskningsfält.

Forskarskolans administration är förlagd till Högskolan i Agder i Norge. En bidragande faktor till det har varit att man där inrättat flera högre tjänster i matematikdidaktik och gjort området till ett tyngdpunkts-område för högskolan. Men det är att lägga märke till att likartade satsningar, om än inte så kraftiga som i Agder, nu också förekommit i övriga nordiska länder, med bl.a. nystartade forskarutbildningsprogram och nationella forskarskolor inriktade mot matematikdidaktik. På det hela taget andas man morgonluft. En markant föryngring av aktörerna på fältet har också skett i och med att det på flera ställen har skapats möjligheter att gå in för matematikdidaktisk forskning som en direkt fortsättning på grundutbildning i matematik eller något pedagogiskt område.

De nummer av NOMAD som produceras inom det kommande året kommer att innehålla information som beskriver aktiviteterna inom enskilda nordiska forskarskolor i matematikdidaktik. En speciell kontakt kommer att etableras mellan den NORFA-stödda samnordiska forskar-skolan och NOMAD. Båda har den särskilda ambitionen att befrämja nordiskt samarbete på området.

NOMAD vill gärna vara en kanal som utnyttjas av unga forskare som vill publicera sina forskningsresultat, men hoppas också att tidigare författare och läsare skall känna igen tidskriften som ”sin”. Kontinuiteten uppfattas som viktig, och några stora förändringar i tidskriftens profil är för ögonblicket inte aktuella.

För den finländska redaktionen är det angenämt att kunna konstatera att det nu finns goda förutsättningar att upprätthålla en hög standard på NOMAD. Vi hälsar alla tidigare och nya läsare välkomna.

Ole Björkqvist