Lässvårigheter bakom försämrade matematikresultat?

Vårterminen 2010 var andelen elever som inte nådde målen i det sammanvägda provresultatet i matematik i åk 9, 17,5 procent. Det skriver Skolverket i en ny rapport. Det är den högsta andelen sedan mätperiodens start vårterminen 2003 då andelen var 9,2 procent. Andelen elever som inte nådde målen i matematik 2009 var 13,0 procent.

Samtidigt visar rapporten en mycket kraftig försämring av elevernas läsförmåga. Medan andelen elever som inte når målen i det sammanvägda provresultatet i svenska var 5,1 procent 2010, var motsvarande resultat i delprovet för läsförståelse 17,7 procent - jämfört med 8,8 procent året innan.

7 % av alla elever i åk 9 läser svenska som andraspråk. Andelen av dessa elever som 2010 inte nådde målen i delprovet för läsförståelse var 49,5 procent.

Läs mer, [Skolverket] ...

Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik, NCM-rapport 2002:2, [NCM] ...

Siris - Kvalitet och resultat i skolan, [Skolverket] ...

Tabeller över provresultat på riksnivå, länsnivå, kommunnivå och skolnivå, [Skolverket] ...

Avvikelser mellan provresultat och betyg, [Skolverket]  ...

Ämnesproven 2010 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10, [Skolverket] ...

European countries need to step up efforts to boost reading skills, study says [europa.eu] ...

Undersökning visar att länderna i Europa måste göra mer intensiva insatser för att förbättra läskunnigheten [europa.eu] ...

Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices [ec.europa.eu] ... (pdf)

Från tidigare Aktuellt

2010-07-08 Regeringen föreslår utökad undervisningstid i matematik ...