Debatt: Skriftlig huvudräkning är en katastrof för många elever

Nämnaren nr 4, 2009
 

Skriftlig huvudräkning är en katastrof för många elever
Matematik är ett utmärkt sätt att träna barns hjärnor, och man ska börja tidigt medan fantasin fortfarande flödar i barnens tankar. Men vad händer hos eleven då skolan ska förmedla redskap för att lösa problem som inte på ett rationellt sätt kan lösas med kreativt tänkande och huvudräkning? Där finns ett jätteproblem.

Jag, och många med mej, anser att så kallad "skriftlig huvudräkning", eller räkning med mellanled, är ett mycket sofistikerat och effektivt sätt att knäcka många elevers självförtroende i matte, eftersom eleven tvingas att tänka på ett visst sätt och inom vissa ramar, som kanske inte stämmer med det sätt som eleven själv tänker, eller som den hjälpande föräldern tänker.

En förälder berättade för mig i våras att hennes konstnärlige, fantasifulle son absolut inte förstod skriftlig huvudräkning. Föräldern försökte då lösa problemet genom att använda sin metod och sitt sätt att tänka, vilket stämde med hennes sons tänkesätt. "Men mamma, det här ju inte svårt" var hans kommentar. Glad i hågen gick han till skolan, för att sedan på eftermiddagen komma hem, djupt besviken. "Men mamma, du har ju lärt mig fel".

Skolor försöker nu hjälpa föräldrar med skriftlig huvudräkning genom att anordna kvällar med föräldramatte eller familjematte. Även olika utbildningsföretag erbjuder föräldrakurser. De flesta föräldrar vill ju hjälpa sina barn med läxorna. Med matematikläxan uppstår emellertid ofta problem som bottnar i att föräldern inte vet hur man undervisar på skolan och dessutom kanske har ett annat taltänkande än det som skolan anvisar. Tänk om det är så att de ”tänkeramar” som skriftlig huvudräkning bygger på, inte alls överensstämmer med det sätt som en stor grupp elever och föräldrar tänker tal. Då skapar ju dessa kurser ännu mer frustration. Hur ska man t ex få en elev eller förälder med en talbild som en talslinga (se bild) att tycka att skriftlig huvudräkning är en rationell metod?

I många läromedel finns det numera inga algoritmer alls under lågstadiet, vilket gör att elever inte ens får möjligheten att välja mellan skriftlig huvudräkning och algoritmräkning. På en direkt fråga, juni -10, om hur förlagen ser på skriftlig huvudräkning kontra algoritmräkning var de svar jag fick från förlagen rätt samstämmiga. De lägger stor vikt vid skriftlig huvudräkning, men påpekar samtidigt, kanske som en brasklapp, att de inte tonar ned ”gammaldags algoritmräkning”.

Jag har daglig tillgång till statistik som visar att behovet av hjälp med att förstå skriftlig huvudräkning och algoritmräkning är väldigt stort i Sverige. Eftersom min statistik bygger på endast några få procent av Sveriges elever tolkar jag det så att "väldigt" många elever har behov av hjälp inom detta område av matematiken.

Den centrala frågan är: Finns det verkligen vetenskap och beprövad erfarenhet, och då menar jag inte små forskningsrapporter och klassrumsförsök, som ger ett stöd för att så kraftfullt rekommendera "skriftlig huvudräkning" (räkning med mellanled), dvs finns forskningsresultat som visar att elevers sätt att tänka tal väl överensstämmer med metoden, och att den verkligen hjälper "alla" elever. Jag, och många med mej, tycker att metoden är en katastrof för många elever. Ett symtom på katastrofen är kanske den stora användningen av kapitlet Tal i WebMath.

Vi försöker fn, på amatörmässig nivå, sätta oss in i vad den senaste minnesforskningen säger om hur vårt minne fungerar ur både fysiologisk och psykologisk synpunkt, och jämföra det med vår erfarenhet av matematikundervisning, och tycker oss se att "skriftlig huvudräkning" är en metod som går stick i stäv med vad minnesforskningen säger. Därför skulle det vara intressant att veta vilken forskning som ligger till grund för införandet av "skriftlig huvudräkning". Vi har inte hittat något."

Välkommen med frågor!

Hälsningar
Fredrik Westman
fredrik@itsavar.se