10/10/10: The "Powers of ten"-day

10/10/10 arrangeras den tionde internationella "Powers of ten"–dagen med olika aktiviteter kring talet tio.

"Powers of ten" film, [www.youtube.com] ...

Tenth annual international "Powers of tens" day, [multivu.prnewswire.com] ...

Uthi Mechaniske Mäterii hender det sällan / at theras Mätestång / Rieed eller Snöre just infaller så at hwarken någhot blifwa öfwer eller fattas. För hwilken Orsak the nödgas at grijpa til then beswärlighe Brååk Räkningen / hwilken the hafwa grundet på sijne Määtstångers o.s.v. Uthdeelningar / therutinnan the doch myckit åtskilja. Somliga hafva delt sin mätestång uti alnar, skor, grader o.s.v. En part hafva sönderdelt hvar sin aln eller annat grundmått i 60 delar likasom uti logistica sexagenaria. Dermed hafva de kommit både uti ledsam räkning, såsom ock stor villfarelse i sin räkning.

Detta hafva några behjertade mathemaci låtit gå sig till sinnes och uppsökt beqvämliga medel detta beswäret till att lindra ... Medlet till att lindra med hafver han tagit ett beqvämligt och högt öfver andra priviligieradt tal, nämligen 10. För thess store Fordel / uthi adderande, subtraherande och förnämlig i multiplicerade och dividerande, och ändå sådan Fordeel /som icke hoos någhot annat Thal är tilfinnandes. Först byta de sin mätestång uti 10 skor. Hvar sko bytes sedan uti 10 digitos eller fingrar. Hvar finger bytes derhos uti 10 gran eller korn, hvart gran uti 10 skrupler, hvar skrupel uti 10 qvinter, hvar qvint i 10 sexter.

(Matthias Andreæ Biörk, Första tryckta läroboken i matematik på svenska som innehåller decimaltal, 1643)