Clone of NOMAD 15(2), 2010. Affektive sider ved lærerstudenters arbeid med matematikk

Affektive sider ved lærerstudenters arbeid med matematikk

Leif Kværnes

Sammenfattning

Formålet med artikkelen er å belyse og drøfte sider ved allmennlærerstudenters utvikling av lærerkompetanse i matematikk. I empiriske analyser har jeg har valgt å fokusere på studenters affektive eller følelsesmessige forhold til læring av/arbeid med matematikk; som er sett som et delaspekt ved lærerkompetansen. I første del av artikkelen redegjør jeg for sentrale teoretiske utgangspunkt; et triadisk syn på læring og en kommunikativ tilnærming til analyser og beskrivelser av læring og undervisning. Andre delen av artikkelen starter med analyser og beskrivelser av affektive sider gjennom utvalgte eksempler fra studenters arbeid med matematikk. Disse beskrivelsene er utgangspunkt for en avsluttende problematisering og drøfting av hvordan affektive sider kan influere på studenters utvikling av lærerkompetanse i faget.

Abstract

My intention with this article is to discuss some aspects of teacher student’s development towards becoming mathematics teachers. My main focus is on the relations between affect and cognition. First part of the article will be theoretical. I will here outline how this relation is seen, and I also describe what may be called a communicative or discursive approach to this relation. In the second part I use this approach on student’s utterances while working with mathematics. My intentions are not to make representative or broad descriptions of relations between affect and cognition. The descriptions will be used as points of departure for discussing student’s development towards becoming mathematics teachers.

Leif Kværnes

Leif Kværnes er høgskolelektor i matematikk ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning, hvor han underviser både grunnutdanningsstudenter, masterstudenter og lærere som søker etter- eller videreutdanning. Hans forskningsinteresse er knyttet til lærerutdanning og til utvikling av lærerkompetanse for undervisning i matematikk.