NOMAD 9(4), 2004. Ledare – Från redaktionen

 

Detta nummer av NOMAD avslutar volym 9. Vi kan se tillbaka på år 2004 som ett mycket händelserikt år för den nordiska matematikdidaktiken, med ICME10 i Köpenhamn som den stora manifestationen av livskraft. Matematikundervisningen i Norden har genom denna kongress presenterats för en bred internationell publik, och nordisk forskning i matematikdidaktik har visat upp både bredd och djup. Nummer 9(2) av NOMAD, som utkom inför kongressen, kommer att vara en veritabel guldgruva i detta avseende under en tid framöver.

Det är redaktionens förhoppning att NOMAD även i fortsättningen skall utgöra ett medium som fungerar både internt, inom Norden, som en kommunikationskanal för nordiska matematikdidaktiker, och externt, som en tidskrift där de väljer att presentera forskningsrapporter av kvalitet för en alltmer internationellt präglad läsarkrets. Det ställer givetvis höga krav både på redaktionen själv och på de bidrag som författare sänder in. Redaktionen ber om fortsatt aktivt stöd så att funktionerna stabiliseras. Bland annat gäller detta värvande av nya abonnenter. Det vore alldeles utmärkt om varje nuvarande abonnent såg det som sin uppgift att se till att vi får ytterligare en ny abonnent under år 2005. Det bör vara helt möjligt, bland annat med tanke på det kraftigt ökade antalet forskarstuderande i matematikdidaktik. Vidare är det önskvärt att etablerade forskare på olika sätt bidrar till att god ny forskning presenteras. I vissa fall kan det krävas en form av mentorskap för unga kollegor. Vi har också ett behov av granskare som snabbt och grundligt genomför referee-uppgifter för tidskriften inom sina egna specialområden.

NOMAD kommer att se det som sin uppgift att bidra till att upprätthålla det momentum som år 2004 gav. Det finns just nu en kraftig vitalitet bland de nordiska matematikdidaktikerna. Vi ser fram emot ett gott år 2005 med intressant läsning i NOMAD.

Ole Björkqvist