Bristande likvärdighet och låga resultat i matematik i Malmö

 

Skolverksamheten i Malmö präglas av stora skillnader när det gäller förutsättningar, verksamhet och resultat. Skolverket konstaterar att de ojämlika utbildningsvillkoren leder till en bristande likvärdighet. Malmö kommun måste vidta åtgärder för att komma tillrätta med de skilda förutsättningar och resultat som finns idag.

Vad gäller matematikämnet skriver Skolverket bl a att resultaten i stadsdelen Rosengård ligger långt under genomsnittet i såväl landet som helhet som Malmö för övrigt. Andel elever som når de mål som mäts i nationella ämnesprov skolår 9, våren 2004 (kommunens statistik):

– Rosengård 39 %
– Malmö  68 %
– Riket  87,4 %

Skolverket skriver vidare:

Särskilt bör kommunen observera och förbättra de för flera stadsdelar låga resultaten i matematik.
–––
Framförallt i årskurs 1–6 förekommer att 1–7 lärare med behörighet i svenska/samhällsorienterande ämnen även undervisar i matematik/naturvetenskapliga ämnen.

Läs pressmeddelandet och ta del av inspektionsrapporterna ...