Regeringen föreslår utökad undervisningstid i matematik

Regeringen presenterade idag en promemoria med underlag och beräkningar för framtida riktade satsningar inom utbildningsområdet. Förslagen omfattar bl a utökad undervisningstid i matematik, en förlängning av den pågående MNT-satsningen med ett år till och med 2012 och en förlängning av läsa-skriva-räkna-statsningen med två år till och med 2012.

Utökad undervisningstid i matematik i grundskolan
I syfte att stärka elevers kunskaper i matematik föreslås en ökning av den i timplanen garanterade undervisningstiden i ämnet. Ökningen beräknas motsvara en timme ökad undervisningstid per vecka i tre årskurser. En utredare bör titta på hur en utökning av undervisningstiden kan ge störst effekt och i övrigt hur reformen bäst kan utformas. Samtliga skolor omfattas. Reformen beräknas träda i kraft höstterminen 2013. Totalt omfattar satsningen på ökad undervisningstid 750 miljoner kronor fram till 2014.

Satsning på matematik, naturvetenskap och teknik
I ett högteknologiskt kunskapssamhälle är kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik (MNT) extra betydelsefulla. Undersökningar visar dock att elevers intresse för och kunskap i dessa ämnen är svaga. Den pågående satsningen på MNT förlängs därför till och med 2012. Då har den pågått i fyra år och det är rimligt att låta en annan reform ta över – ökad undervisningstid i matematik. Totalt omfattar satsningen på matematik, naturvetenskap och teknik 200 miljoner kronor.

Fortsatt läsa-skriva-räkna-satsning
Goda baskunskaper är avgörande för all annan undervisning. Har en elev inte lärt sig att läsa, skriva och räkna ordentligt under de första års- kurserna, är risken stor att han eller hon få svårt i andra skolämnen. Läsa-skriva-räkna-satsningen infördes i syfte att förbättra elevernas baskunskaper. Den pågående satsningen förlängs nu med två år till 2012. Då undervisning i läsa-skriva-räkna redan är ett grunduppdrag för skolorna är det motiverat att sedan avsluta satsningen. Totalt omfattar satsningen 650 miljoner kronor.

9,2 miljarder till jobben, välfärden och en framtidsinvestering i det unga Sverige ...

Vi måste lyfta oss i håret när det gäller matematik i Sverige ...

Rödgrön överenskommelse om skolan ...