Lärarna nöjda med fortbildningen i Lärarlyftet

Statskontoret har gjort en utvärdering av den statliga satsningen "Lärarlyftet" som enligt planerna skall fortsätta till 2011. 11 000 lärare har hittills fått fortbildning vilket skall jämföras med regeringens mål på 30 000 lärare före utgången av 2011.

Lärarna är nöjda med fortbildningen men många kommuner och fristående skolor har inte har skickat lärare på fortbildning i den omfattning som regeringen ursprungligen hade tänkt sig. Det finns också stora skillnader i deltagandet mellan olika huvudmän.

Läs mer ...
Några citat från rapporten "Ett lyft för den som vill".

En majoritet av de deltagande lärarna har studerat svenska, matematik eller specialpedagogik. Lärarna anser att fortbildningen har varit relevant för dem. Nästan alla deltagare anser att kvalificerad ämnesinriktad fortbildning är viktig för deras utveckling som lärare. Det är också en typ av fortbildning som lärarna sällan erbjuds av sina skolhuvudmän. Lärarna tycker att fortbildningen har hållit hög kvalitet. Det gäller såväl de särskilt utformade fortbildningskurserna som kurser inom högskolornas reguljära utbud. De examinationsformer som använts har också främjat framtida tillämpning av kunskaperna. (s 8)

Lärare som har studerat ett samhällsorienterande ämne, ett naturorienterade ämne eller teknik anger i lägre utsträckning än andra lärare att kursen har påverkat deras sätt att undervisa, medan sambandet är det motsatta för lärare i matematik. Dessa samband kan förklaras av att kurserna har haft olika fokus. Matematikkurserna har i större utsträckning haft ett didaktiskt perspektiv, medan kurserna i SO, NO och teknik varit mer inriktade på ämnesteori. (s 62)

Positiv utvärdering av Lärarfortbildningen [Skolverket]

Ojämn fördelning av lärarpengar [DN]