Ämnesplaner för GY2011

Ämnesplaner för GY2011
Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta ämnesplaner för samtliga ämnen inom gymnasieskolan. Ämnesplanerna är nu ute på officiell remiss fram till den 16 augusti. Ämnesplanerna i matematik kommer enligt planerarna att läggas ut den 31 maj.

Läs mer, [Skolverket] ...

Ur Gymnasieförordningen 
1 kap. 6 § /Trädde i kraft I:2010-04-15/
För varje ämne ska det finnas en ämnesplan i vilken varje kurs i ämnet ingår. Ämnesplanen ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.

Av ämnesplanen ska följande framgå:

  • ämnets syfte,
  • det centrala innehållet för varje kurs,
  • hur många gymnasiepoäng som varje kurs omfattar, och
  • kunskapskraven för varje kurs.

Förutom när det gäller de gymnasiegemensamma ämnena får Statens skolverk meddela föreskrifter om ämnesplaner. Av föreskrifterna får det framgå att vissa kurser eller ämnen bara får anordnas på vissa utbildningar.
Förordning (2010:235).