29 000 nationella prov kontrollrättade

Alla elever i årskurserna 3, 5 och 9 samt i gymnasieskolan genomför årligen nationella prov. Proven rättas oftast endast av elevens lärare. Skolinspektionen har på regeringens uppdrag kontrollrättat 29 000 prov från vårterminen 2009.

Redovisningen till regeringen består av en analys av resultatet av den genomförda rättningen samt slutsatser och erfarenheter kring rättningen.

 Citat från rapporten:

Kontrollrättningen visar på omfattande avvikelser mellan ursprungsrättarnas bedömning och kontrollrättarnas bedömning för de delprov där eleven ska avge sitt svar i form av en längre sammanhängande text i ämnena engelska och svenska/svenska som andraspråk för årskurs 9 och i kurserna engelska A, matematik A och svenska B/svenska som andraspråk B för gymnasieskolan.

 

Där avvikelser förekommit mellan ursprungsrättarens bedömning och kontrollrättarens bedömning har Skolinspektionen låtit en tredje lärare rätta delprovet. För delprov I (matematik åk 3) har 217 delprov omrättats. Resultatet av omrättningen styrker kontrollrättarens bedömning för 30 delprov, 14 procent, av de omrättade delproven. För 56 delprov, 26 procent, gör omrättaren en bedömning som styrker ursprungsrättarens bedömning och för 37 delprov, 17 procent, gör omrättaren en bedömning som avviker både från ursprungsrättarens och från kontrollrättarens bedömning.

Läs vidare, [Skolinspektionen] ...

Läs mer

Lindström, J.-O. (1998). Rättvis rättning i nationella prov, [Enheten för pedagogiska mätningar Umeå universitet] ...

Boesen, J. (2004). Bedömarreliabilitet : med fokus på aspektbedömningen i det nationella B-kursprovet i matematik våren 2002, [Enheten för pedagogiska mätningar Umeå universitet] ...

Olofsson, G. (2006). Likvärdig bedömning? : en studie av lärares bedömning av elevarbeten på ett nationellt prov i matematik kurs A, [Lärarhögskolan Stockholm, PRIM] ...

Prov och bedömning, [Skolverket] ...

Från tidigare Aktuellt

Central rättning av tidigare prov ...

Betygsättning inte likvärdig ...