Olaglig klassindelning

Enligt Grundskoleförordningen (4 kap. 4 §, [Riksdagen]) är det rektor som beslutar om hur elevernas skall fördelas på klasser och grupper, men det får inte ske som på Centralskolan i Perstorp. Det skriver Skolinspektionen i en tillsynsrapport:

Enligt skolledningen på Centralskolan har man infört ett klassindelningssystem med ”förkunskapshomogena” grupper, för att, som man menar, utnyttja skolans resurser på ett optimalt sätt och ge elever möjlighet att komma ifatt kamrater som kommit längre i kunskapsutvecklingen. Avlämnande skola gör en bedömning av elevernas måluppfyllelse och därefter fattar rektor på Centralskolan beslut om elevens placering i ”basklass/repetitionsklass” eller klasser som arbetar i ett högre tempo.

Klassbildning utifrån ett differentierat eller nivågrupperat klassindelningssystem är inte förenligt med skolans författningar. Reformeringen av det svenska skolväsendet har entydigt gått mot en, för alla elever, alltmer sammanhållen utbildning. Integrering förordas i motsats till segregering. Skollagen föreskriver att eleverna i huvudsak ska ha en gemensam studiegång. För elever i behov av särskilt stöd, ska stödet, enligt grund- skoleförordningen, i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör. Stödet ska således vara inkluderande, inte exkluderande. Rektor har att besluta om klassbildningen, men detta kan inte ske isolerat från andra bestämmelser, som uttalar grundläggande värderingar om en likvärdig utbildning. Att anföra att resurser ska utnyttjas på ett optimalt sätt kan få elevernas vårdnadshavare att tro, att om de motsätter sig klass- placeringen, kommer eleverna inte få det stöd de har rätt till. Om det finns särskilda skäl för att ge elever särskilt stöd i en egen grupp ska beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas enligt grundskoleförordningens bestämmelser.

Läs mer, [Sveriges radio] ...

Skolinspektionens tillsynsrapport, [Skolinspektionen] ...

Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning, [NCM] ...

Att organisera för lärande. Kap 8 i NämnarenTEMA Matematik - ett kärnämne, [NCM] ...

Från tidigare Aktuellt

Social bakgrund bakom försämrade skolresultat ...

EU: Satsa på förskolan och undvik tidig differentiering ...