Ansök om medel till sommarskola i matematik

Kommunala och fristående skolhuvudmän kan ansöka om statsbidrag till sommarskola för elever i åldrarna 14-18 år som under vårterminen går årskurs 7-9 i grundskolan eller i läsår 1-3 i gymnasieskolan. Sommarskolan ska vända sig till elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Sommarskola är frivillig stödundervisning som anordnas under sommaren. För 2010 har Skolverket cirka 40 miljoner att fördela till huvudmän som anordnar sommarskola. Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast den 31 mars 2010.

Intresset var stort för att anordna sommarskola 2009 och vissa huvudmän beviljades statsbidrag för färre elever än vad de sökte medel för. Vid en liknande situation i år kommer följande urvalskriterier att tillämpas.

  • Andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan i kommunen
  • Prioritering av undervisning i ämnena svenska/ svenska som andraspråk, engelska och matematik

Läs mer, [Skolverket] ...

Linköping satsar på sommarskola, [Linköpings tidning] ...