Problemlösning och vuxnas matematiklärande

Den 26-27 november arrangerade NCM, Vuxenutbildning i samverkan (ViS) och Åsö vuxengymnasium en konferens som riktade sig till matematiklärare verksamma inom vuxenutbildning och folkbildningens organisationer. Konferensen lockade ett drygt 50-tal lärare från hela landet med representanter från kommunal vuxenutbildning, folkbildningsorganisationer och privata utbildningsföretag.

En utförligare beskrivning av konferensen planeras i Nämnaren 2/2009. I väntan på denna presenteras föreläsarnas presentationer här.


Relationen mellan förståelse, problemlösning och lärandemöjligheter i matematik

Johan Lithner

Johan Lithner är professor i matematik vid Umeå Universitet med inriktning mot lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Forskningsintresse: Lärandesvårigheter i matematik, speciellt kopplat till problemlösning och matematiska resonemang. Johans presentation fokuserade på två områden: (1) relationen mellan förståelse och vilka möjligheter till lärande som erbjuds den studerande; (2) kursplanearbete och då särskilt frågan om kompetensmål och relationen mellan kompetensmål och innehållsmål.

Ta del av presentationen


Mål och uppgifter i matematik
Peter Nyström

Peter Nyström är prefekt för institutionen för Beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet och projektledare för projektet Nationella prov som innefattar kursproven i matematik för gymnasiekurserna B, C och D, samt provbanken i matematik. Peter tog, i sin aspektrika presentation, upp frågor kring provkonstruktion och dess komplexitet.

Ta del av presentationen


Aktuellt och trender inom vuxenutbildningen
Dan Fagerlund

Dan Fagerlund har en lång erfarenhet som lärare, arbete med kursplanearbete och med arbete som i frågor som rör yrkesutbildning och vuxenutbildning. Han är verksam som ämnesråd på utbildningsdepartementet där han bl.a. ansvarar för frågor som rör matematik och NO på vuxsidan. I sin presentation ger han en bild av vad som pågår nationellt och på EU-nivå inom vuxenutbildningsområdet.

Ta del av presentationen

Lars Gustafsson
Lars Gustafsson är, efter många år som matematiklärare på folkhögskola, verksam vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) med ansvar för frågor som rör vuxenutbildning, folkbildning, kopplingen mellan yrkeskunnande och matematik samt validering. I sin presentation berättade han om den internationella organisationen Adults Learning Mathematics (ALM).

Tine Wedege
Tine Wedege är professor i matematikens didaktik vid Malmö högskola. Till hennes primära forskningsintressen hör vuxnas matematiklärande och matematik i arbetslivet. I sin presentation ger hon en bred översikt över forskningen kring vuxnas formella och informella matematiklärande.

Anette Jahnke
Anette Jahnke är gymnasielektor i matematik och numera verksam vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), vid Göteborgs universitet. Hon har stor erfarenhet av kursplanearbete nationellt och internationellt. I hennes presentation redovisas det aktuella läget på Skolverket med kursplanearbetet i matematik i Gy 2011.

Sven Salin
Sven Salin har arbetat större delen av sitt liv inom vuxenutbildningen som lärare , skolledare, skolkonsulent vid Skolöverstyrelsen , utredare av komvux i Utbildningsdepartementet, Lärarnas riksförbund och senast vid folkpartiets riksdagskansli. Hans presentation utgör en bred exposé över vuxenutbildningens historia och de politiska/ideologiska svängningar den varit utsatt för.
Ett utmärkt komplement till Svens materiel är den utförligare översikt som han och Kjell Johansson publicerat: Johansson, K., & Salin, S. (2007). Formell vuxenutbildning – utveckling och förutsättningar. Hässleholm: Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL.

Niklas Bremler
Niklas Bremler är lektor i matematik vid Åsö vuxengymnasium. Han har särkilt intresserat sig för lärobokens roll i matematikundervisningen men har ett brett intresse för allt som rör vuxenutbildning. Niklas hade rollen som moderator vid paneldiskussionen.