Statsbidrag för läsa, skriva, räkna

Nu är det dags att ansöka om statsbidraget för 2010 och skicka in uppföljningen av föregående års beviljade medel för satsningen på läsa skriva och räkna. För 2010 har 500 miljoner kronor anslagits för satsningen. Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 15 februari.

Läs vidare, [Skolverket] ...

Skolverket har kommit med en delredovisning av uppdraget från regeringen att utvärdera statsbidraget för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

I rapporten skriver författarna bl a:

I de skriftliga kommentarerna syns en tydlig skillnad gällande läs- och skrivsatsningar och satsningar inriktade mot matematik. Läs- och skrivsatsningarna riktas i högre utsträckning till barn i behov av särskilt stöd och medlen används främst till specialpedagogiska insatser och tekniska kompensatoriska hjälpmedel. Inom räkna däremot är det laborativ matematik och matematikverkstäder som står i fokus, tillsammans med personalförstärkande insatser i form av matematikutvecklare och matematikpiloter. Det verkar med andra ord finnas en skillnad, så till vida att matematiksatsningarna tycks vara bredare, kommer fler elever till del och inte utgår från individuella elevers särskilda behov på samma sätt som läsa-skriva-sastningarna.

Läs vidare, [Skolverket] ...