Utveckling av NT-undervisningen i tidiga åldrar

Skolverket har på uppdrag av regeringen redovisat  ”Förslag till hur undervisningen i naturvetenskap och teknik för tidiga åldrar kan stärkas”. En sin sammanfattning skriver Skolverket:

Studier visar att de tidiga skolåren är en kritisk period för om elever kommer att välja yrkesbana eller fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik. De faktorer som pekas ut som viktigast är de erfarenheter elever har med sig till och får i skolan. Kvaliteten på undervisningen, i form av lärarens kompetens och valda undervisningsformer, är också en avgörande faktor.

För att stödja och utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik i de tidiga åldrarna föreslår Skolverket en riktad och väl utformad satsning på kompetensutveckling tillsammans med resurser för utveckling och undervisning. Särskilda insatser bör göras för att stärka skolledarnas kunskaper och tillgång till information. Skolverket föreslår att huvudmännen stimuleras att utse lokala NT-utvecklare för de tidiga åldrarna. Skolverkets webbplats bör utvecklas och stödmaterial tas fram. Sist men inte minst noterar Skolverket det begränsade forskningsunderlaget om undervisningen för de tidigare åldrarna Om undervisningen ska kunna hålla hög kvalitet behövs ytterligare forskning för att kartlägga olika delar av området.


Förslag till hur undervisningen i naturvetenskap och teknik för tidiga åldrar kan stärkas ...

Från tidigare Aktuellt

NO-lärare osäkrare än matematiklärare ...