SKL om framgångsrika skolkommuner

Varför lyckas somliga kommuner bättre med sina grundskolor? I en ny studie visar Sveriges kommuner och Landsting (SKL)  hur aktiva politiker, tjänstemän och rektorer kan spela en avgörande roll för skolans resultat. Enligt SKL kännetecknas framgångsrika kommuner av
 
1. Har bra ledare 
2. Lyfter fram kompetenta lärare
3. Har höga förväntningar
4. Tar reda på hur det går
5. Har fungerande relationer
6. Har tydlig ansvarsfördelning
7. Fångar upp elever med svårigheter
8. Har enats om skolans mål
 
Några citat från rapporten: Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner:

Ett flertal fortbildningsprojekt, framför allt rörande svenska och matematik, har startat på skolan, för att sedan spridas vidare i Huddinge. Samtliga rektorer i kommunen träffas regelbundet i rektorsutskott där man lyfter gemensamma frågor, som till exempel kompetens- utveckling, vilken på så sätt kommer alla skolor tillgodo.

En rektor, som tillsammans med sin personal lyft resultaten på ett par skolor i Haninge, sporrar arbetslagen till att definiera olika lärarkollegors styrkor. Den som är bäst på att undervisa i ett svårt moment i matematiken undervisar samtliga elever i just det momentet, medan en annan lärare tar ett annat område som den behärskar bättre. På så vis får alla elever ta del av de bästa kompetenserna. … I en specifik skola, belägen i ett miljonprogramsområde, har andelen treor som klarar matten ökat från 29 till 96 procent.

Läs vidare, [SKL] …

Rektor spelar roll, [Skolledarna] ...

Gemensamma mål fick Haninges skolor att rycka upp sig, [DN] ...