Yrkeselever positiva till matematik

Många elever på de yrkesförberedande programmen är ointresserade av de teoretiska ämnena. I avhandlingen Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena, visar Ronny Högberg vid Linköpings universitet hur det förhållningssättet blir en del av ett identitetsskapande för killar på byggprogrammet. Elevernas uppfattningar av värdet av matematik skiljer sig från övriga teoretiska ämnen.

Några citat från avhandlingen:
När det handlar om nyttiga inslag i kärnämnena, finns ett ämne som endast ett fåtal elever har pratat i negativa ordalag om, nämligen matematik. ... Även om vissa elever upplever att ämnet är ansträngande anser dock de flesta att det är bra att ha kunskap och färdigheter i matematik med tanke på deras framtida yrkesroll, till exempel när det gäller ”ritningar och betong” eller ”radier och area och sånt”. En elev berättade även att han valde matematik B som individuellt val eftersom detta ämne är nyttigt att kunna som grävmaskinist. En elev har emellertid menat att matematiken inte behöver vara ett separat ämne, även om det är viktigt att vara duktig på det. Istället menar han att nödvändiga kunskaper i matematik kan förvärvas genom deras yrkesverksamhet och demonstrerar därigenom en yrkesorienterad nyttosyn på ett annat sätt än vad de andra eleverna gör i relation till matematikämnet (s 71-72).

Med utgångspunkt i deras framtida yrkesverksamhet avfärdar ungdomarna dock inte alla kärnämnen. Även om de är måna om att framstå som ointresserade av plugg, medför deras positiva identifikation med det blivande yrket inte att de ställer sig avvisande till blotta tanken att ägna sig åt skolarbete i teoretisk tappning. Till exempel anser eleverna att matematik är ett bra ämne, eftersom det ger kunskaper och färdigheter som kommer att vara nyttiga i deras yrkesroll. Denna uppfattning finns också hos dem som uttryckligen sagt att de tycker att matematik är slitsamt och tråkigt (s 144-145).

Läs mer, [Skolporten] ...

Matematik i industrin. Nämnarenartikel av en elev som just gått ut industriprogrammet och tävlat i yrkes-SM ...