Matematikundervisningen för 100 år sedan

Den internationella kommissionen för matematikutbildningen, IMUK, fick på den internationella matematikerkongressen i Rom 1908 i uppdrag att göra en jämförande kartläggning av matematikutbildningen i en grupp länder där Sverige ingick. Den svenska rapporten skrevs på tyska och omfattar beskrivningar av matematikämnet och matematikundervisning från folkskolan till universiteten. Rapporten publicerades 1911 på tyska och skrevs av den svenska avdelningen av IMUK under ledning av matematikern Helge von Koch.

Det är med stor glädje vi nu fått möjlighet att ge ut rapporten i serien Årsböcker i svensk undervisningshistoria och hoppas att den skall bidra till att öka intresset för studier av den svenska matematikundervisningens historia. Bokens olika kapitel kan också läsas på nätet. Se nedan.

Bengt Ulin, Bromma, har med bidrag från NCM översatt texten till svenska. Gerd Brandell, Lunds Tekniska Högskola, som i Svenska kommittén för matematikutbildning, SKM var svensk representant 1996-2004 för The International Commission on Mathematical Instruction, (ICMI), dagens motsvarighet till IMUK, och Gert Schubring, Institut für Didaktik der Mathematik vid universitet i Bielefeld, Tyskland har skrivit var sitt förord om historien kring rapporten. NCM:s bibliotekarie Marianne Dalemar har sammanställt en biografi över rapportens författare.

Läs om boken i Nämnaren

Innehållsförteckning

Inledning (Bengt Johansson)

Förord (Gerd Brandell)

Preface (Gert Schubring)

Författarbiografier (Marianne Dalemar)

Matematiken vid Sveriges folkskolor och folkskoleseminarier (H. Dahlgren)

Matematikundervisningen vid den statliga realskolan för gossar (E. Hallgren)

Rapport om inkomna svar på en rundfråga om matematikundervisningen vid realskolor och samskolor (E. Göransson)

Matematiken vid de svenska gymnasierna (E. Göransson)

Matematiken vid de högre flickskolorna i Sverige (A. Rönström)

Matematiken vid Högre lärarinneseminariet (O. Josephson)

Matematikundervisningen vid de elementartekniska yrkesskolorna i Sverige (K. Hagström)

Matematiken vid Tekniska skolan i Stockholm I: Matematikundervisningen vid skolans lägre avdelningar (G. Erikson)

Matematiken vid Tekniska skolan i Stockholm II: Matematikundervisningen vid maskin- och byggnadsyrkesskolans andra avdelning (C. Heuman)

Matematiken vid tekniska läroanstalter i Sverige I: Matematiken vid Tekniska högskolan i Stockholm (H. von Koch)

Matematiken vid tekniska läroanstalter i Sverige II: Matematikundervisningen vid de tekniska mellanskolorna (O. Gallander)

Matematiken vid de svenska universiteten (A. Wiman)

Uppgifter om undervisning i matematik och beskrivande geometri vid Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg (A. Söderblom). Appendix


Rapporten "Matematikundervisningen i Sverige för 100 år sedan - Redovisningar från folkskole- till universitetsnivå" kan beställas från Föreningen svensk undervisningshistoria.