Konungens medalj till Ingvar Lundberg

Professor emeritus Ingvar Lundberg mottog  vid medaljutdelningen den 8 juni  på Drottningholms slott konungens medalj, 8:e storleken i serafimerordens band, för betydelsefulla insatser inom läs- och skrivutveckling, särskilt dyslexi.

Ingvar Lundberg samarbetar sedan många år med NCM där han tillsammans med Görel Sterner författat en uppskattat rapport om läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik (NCM-rapport 2002:2). I anslutning till rapporten har han medverkat i ett stort antal rikskonferenser.

Inom kort utkommer en forskningsbaserad kunskapsöversikt om dyskalkyli av Ingvar Lundberg och Görel Sterner. Översikten har tagits fram med stöd av Myndigheten för skolutveckling.