Förskolelyftet i matematik

Regeringen beslutade den 2 april 2009 att ge Skolverket i uppdrag att svara för fortbildning av personal i förskolan. Det så kallade Förskolelyftet omfattar 600 miljoner kronor under åren 2009 till 2011. Fortbildningen ska starta under hösten 2009. Verket kan inte i dagsläget ge exakt besked om när fortbildningen kan börja men det handlar om slutet av hösten som tidigast.

Fortbildningens innehåll ska utgå från intentionerna i regeringens uppdrag till Skolverket om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (U2008/6144/S). Fortbildningen ska därför framförallt inriktas på barns språkliga och matematiska utveckling och för pedagogiska ledare inriktas på fördjupade kunskaper inom dessa områden.

Läs mer, [Skolverket] ...

Förordning (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan ...

Från tidigare Aktuellt:
Björklund presenterar Förskolelyftet ...