Statsbidrag till utveckling av matematikundervisning

Regeringen har nu beslutat om hur projektmedlen till utvecklingsprojekt inom matematikundervisningen i grundskolan och motsvarande utbildning skall fördelas inom ramen för MNT-satsningen som i år sammanlagt omfattar 125 milj kr. Skolverket kommer att fördela projektmedel som syftar till att öka kvaliteten i undervisningen. 

Förordning (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning, [Riksdagen] ...