NOMAD 14(1), 2009. Operationalizing the analytical construct of contextualization

Operationalizing the analytical construct of contextualization
PER NILSSON

Abstract

This article elaborates on the construct of contextualization, which constitutes a constructivist contextual view on learning. Principles of constructivism and contextualization are operationalized into a set of four analytical categories that teachers and researchers can use in organizing their thinking about teaching and learning mathe­matics. The categories are discussed and verified throughout the design and analysis of a classroom compatible learning activity, which is thought to promote probabilistic reasoning. The article discusses suggestions for developing the operationalization and, thus, encourages future efforts that further explore the explanatory power of contextualization and its analytical categories.

Sammanfattning

Denna artikel elaborerar kontextualiseringsmodellen, som är en konstruktivistisk kontextuell modell för lärande. Principer avseende konstruktivism och kontextualisering operationaliseras i fyra analytiska kategorier, som lärare och forskare kan använda för att organisera undervisning och lärande i matematik. Kategorierna är diskuterade och verifierade genom utformningen och analysen av en klassrumsliknande aktivitet, som syftar till att stimulera resonemang om sannolikhet.
Förslag på hur operationaliseringen kan utvecklas diskuteras och artikeln inbjuder, i anslutning till sådana förslag, till framtida insatser, där kontextualisering och de analytiska kategoriernas förklaringsvärde ytterligare utforskas.

PER NILSSON
Per Nilsson is PhD in mathematics education. His main research interest is on students’ learning in the domain of probability.