Datorbaserade bedömningssystem

Skolverket har i redovisning av regeringsuppdraget om hur det nationella provsystemet bör utformas och utvecklas föreslagit att medel anslås för att utveckla datorbaserade prov och bedömningsformer och överföra vissa diagnostiska material i matematik för att möjliggöra datorrättade självbedömningar.

Man skriver också i rapporten att variationen i resultat på de nationella proven i matematik mellan olika år är problematisk när det t ex gäller det nationella provens syfte att vara betygsstödjande.

Läs mer, [Skolverket] ...