Dokument till MV-boken

I Matematikverkstad – En handledning för laborativ matematikundervisning hänvisas på några ställen till dokument som kan skrivas ut. De har samlats här:

Projektplan
I MV-boken, sid 10–11, beskrivs en projektplan för uppbyggnad av en matematikverkstad.
Mall för projektplan >>
Exempel på färdigskriven projektplan >>

Planeringsunderlag
Ett planeringsunderlag i form av en tankekarta beskrivs på sid 31 och 102–105.
Tom tankekarta >>

Matematikverkstadsjournal
På sid 127 beskrivs hur en matematikverkstadsjournal kan användas av elever för att dokumentera sitt verkstadsarbete.
Matematikverkstadsjournal >>

Begreppstavla
Begreppstavla >>

Dokument till studiecirkelhandledningen

Här samlas även dokument som hör till studiecirkelhandledningen:

Minnesanteckningar
Mall för minnesanteckningar på studiecirkelträffar >>

Strävornamatris
Strävornamatris för egna anteckningar >>

Likheter och skillnader
Mall för Likheter och skillnader >>

Övriga dokument
Ellipsmall >>

Stjärnmatte, elevsidor >>
Stjärnmatte, lärarsida >>

Rimlighet >>

Innehåll: LT