Uppföljning och utvärdering

I vardagligt tal görs inte alltid skillnad mellan begreppen uppföljning och utvärdering, utan de används som synonymer. Ibland kanske begreppet utvärdering används trots att det egentligen handlar om uppföljning. Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering kan illustreras med en skiss:
(Reflex K, Svenska Kommunförbundet ISBN nr 91-7289-003-7)

Uppföljning ses som en kontinuerlig granskning.
– Håller vi fast vid målsättningen?
– Genomförs det vi planerat?
– Har vi upptäckt andra och kanske bättre åtgärder?
– Behöver planen revideras?
– Behövs stöd utifrån?

Utvärdering är en noggrann genomlysning och efterhandsbedöming vid en viss tid.
– Vad är målet?
– I vilken utsträckning har detta mål uppnåtts?
– Hur vet vi det?

Analys
Resultatet från utvärderingen sammanställs och analyseras. Fyra frågeord kan vara till hjälp vid analyser:
– Skillnader?
– Tendenser?
– Samband?
– Orsaker?

I analysen
- görs en helhetsbedömning i förhållande till målen
- söks framgångsfaktorer resp orsaker till varför man inte når målen.
- ges underlag för kommande åtgärder.

Exempel på frågor som kan vara till hjälp vid planeringsdiskussion om uppföljning och utvärdering
  • Vad ska följas upp? Varför? Hur? När?
  • Vad ska utvärderas? Varför? Hur? När?
  • Vem/vilka ansvarar för datainsamling, sammanställning och analys?
  • Hur mycket tid och kraft beräknas utvärderingen ta?
  • Hur sker återkoppling till deltagarna?
  • Hur ska resultatet användas? Vad händer sedan?
  • Hur kan man ta tillvara och använda de lärdomar som utvärderingen ger?
  • Hur sprida erfarenheter till andra skolor/kommuner?
  • Hur tas uppföljningen/utvärderingen upp i kvalitetsredovisningen?


Läs mer …
Verktyg för utvärdering
Skolverket har tagit fram sex mycket användbara häften som ingår i serien Verktyg för utvärdering och som bl a tar upp
- utvärderingar på kommun- och skolnivå
- hur och var relevant information hittas
- varierande metoder för datainsamling och vilka fallgropar som bör undvikas.

Formulera och utvärdera mål av Jan Anders Hedenquist och Jan Håkansson ger bra hjälp vid utvärderingar inom skolan. Boken är informativ och lättläst, ger handfasta råd och innehåller många belysande exempel.

Öppna jämförelser 2012 Grundskola
Öppna jämförelser – Grundskola 2012 har temat elevernas syn på skolan och undervisningen. I årets rapport presenteras åtta indikatorer som speglar temat. Indikatorerna är baserade på enkätfrågor om bland annat trygghet, inflytande, återkoppling och höga förväntningar. Rapporten innehåller också en internationell utblick mot det amerikanska skolsystemet. Materialet är utgivet av Sveriges kommuner och landsting.

BRUK - ett nationellt kvalitetsindikatorsystem
BRUK är Skolverkets verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer som är framtagna med utgångspunkt i nationella styrdokument. Nuvarande BRUK bygger dock på föråldrade styrdokument, men arbetet med ett nytt BRUK pågår för fullt och lanseras under 2013.

Innehåll: ER