Vision

En vision verkar som regel ouppnåelig, men syftet är att peka ut en riktning och ge en bild av hur det gemensamma långsiktiga målet ser ut. I en vision behövs inga hänsyn tas till exempelvis ekonomiska, organisatoriska eller praktiska begränsningar. Genom att formulera en vision kan målet bli tydligare och om det eventuellt finns olika uppfattningar kan de uppmärksammas och diskuteras så att alla har samma långsiktiga mål.

Exempel
Vision om undervisning i Hög tid för matematik, sid 46–47:

Alla elever har tillgång till engagerande och kunniga lärare som erbjuder matematikundervisning av hög kvalitet. Undervisningen genomsyras av höga förväntningar underbyggda med ett starkt och genomtänkt stöd. Lärare har tillräckliga resurser för sitt arbete och de utvecklas fortlöpande i sitt yrke. De arbetar systematiskt och långsiktigt över ämnes- och stadiegränser i projekt. De samarbetar och besöker ofta varandras lektioner för att lära av och diskutera elevernas lärande och kollegornas undervisning. På varje skola finns en ämnesansvarig som hjälper sina kollegor och som håller sig informerad om läromedel, goda exempel, matnyttiga webbsidor, konferenser, forskning, kursutbud genom att delta i biennaler och följa tidskrifter. Genom återkommande träffar mellan ämnesansvariga på olika skolor och högskolor stimuleras erfarenhetsutbyte.

Eleverna förväntas engagera sig i komplicerade matematikuppgifter som noga utvalts av lärarna. Problemen kan angripas från olika perspektiv, med olika hjälpmedel och representationsformer. Eleverna får hjälp att förfina och utforska sina antaganden och de använder en rik uppsättning metoder för argumentation och bevisföring. I grupp eller ensamma arbetar de på ett reflekterande sätt. Muntligt eller skriftligt kommunicerar eleverna sina idéer och resultat. Verksamheten präglas av nyfikenhet, upptäckarglädje och känsla för ämnets mångfasetterade karaktär. Teknologi i form av miniräknare och datorer används för undersökande verksamhet som ökar begreppsförståelsen och underlättar behandlingen av stora datamängder samt för grafiska representationer eller tidsödande beräkningar. Eleverna utvecklar god förståelse för matematikens betydelse i samhälls- och yrkesliv och har insikt i vilket nödvändigt och kraftfullt hjälpmedel den är för många vetenskaper. De får god förståelse av hur matematiken har utvecklats och utvecklas i ett histo riskt perspektiv. De värderar matematiken högt och engagerar sig aktivt för att lära sig ämnet och pröva sitt kunnande.

Skolledare och skolpolitiker förstår innebörden och vikten av matematiskt tänkande och lärande. De hjälper till att skapa lämpliga miljöer och erbjuder erforderlig tid och resurser för att stimulera undervisning och lärande.

Skolor samarbetar med institutioner på högskolenivå för att berika varandras professionella utveckling. Matematiker intresserar sig för, och bidrar konstruktivt till, att bestämma och tydliggöra innehållsliga mål i skolmatematiken och för att utveckla lärares matematikkunnande. Nätverken spelar en aktiv roll och engagerar många lärare i diskussioner, kompetensutveckling och utvecklingsarbeten.

Från allmänhet, media, näringsliv och övriga samhället finns stöd för utbildningsfrågor och utveckling av matematikundervisning. Betydelsen av god stimulerande matematikutbildning för alla är allmänt accepterad.

Innehåll: ER