Föräldrarnas utbildning och provresultat i matematik

Skolverket har sammanställt och analyserat resultaten för ämnesproven i åk 9.  Jämfört med de andra ämnena är matematik det ämne där eleverna har svårast att nå målen. 16,5 procent av eleverna når inte målen i matematik. Det är även det ämne där en högre andel flickor inte når målen jämfört med pojkar; 17,6 procent av flickorna och 15,4 procent av pojkarna når inte målen i matematik. Provresultatet i matematik är det lägsta sedan 2003 då Skolverket började samla in ämnesprovsresultat för samtliga elever i årskurs 9.

För första gången redovisar Skolverket ämnesprovsresultaten med hänsyn tagen till föräldrarnas utbildningsnivå. Resultaten från ämnesproven i årskurs 9 visar stora skillnader mellan elever beroende på föräldrarnas utbildning. Störst skillnader märks i resultatet för ämnesprovet i matematik där 65 procent av eleverna med lågutbildade föräldrar når målen medan motsvarande för elever med minst en högutbildad förälder är 91 procent.
 
I de kommunala skolorna är det 17,0 procent av eleverna som inte når målen för ämnesproven i matematik medan motsvarande andel i fristående skolor är 11,7 procent. 

Läs mer, [Skolverket] ...

Länets nior bäst i matte, [Smålandsposten] ...

Se även, [DN] ...