TIMSS förändrar Sverigebilden i England

Resultaten från TIMSS 2007 har fått engelsmännen att börja tvivla på Sverige som förebild i reformarbetet. Till skillnad från Sverige har resultaten för England förbättrats avsevärt jämfört med tidigare år efter omfattande satsningar på matematik, naturvetenskap och teknik under en lång följd av år.

Results cast doubt on Swedish success, [TESconnect] ...

Läs mer om resultaten i England:

England joins the elite for maths and science, [TESconnect] ...

Cautionary tale of Timss, Pisa and Sats, [TESconnect] ...

British pupils the 'easiest' in the world to teach, [TESconnect] ...

NCETM welcomes England's move up the international table of mathematics achievement, [NCETM] ...

Många västländer upplever liknande problem som Sverige, men där har stora satsningar redan
gjorts eller planeras, t.ex. i Storbritannien, Tyskland och USA. Om inget görs i Sverige anser vi att vi har underlag för att ge följande framtidsbild:

- Det finns risk för att svenska studerandes resultat i internationella undersökningar kommer att försämras relativt andra länders och också relativt Sveriges tidigare
resultat.

- Intresset för att studera matematik, naturvetenskap och teknik kommer att förbli lågt och Sverige kommer att halka efter den internationella utvecklingen på området.
(Matematikdelegationens betänkande SOU 2004: 97, s 170)

Vad var det vi sa?, [NCM] ...

American Students Show Steady Progress in Math, Rank High in International Education Comparison TIMSS, [www.ed.gov] ...