TIMSS 2007: En dyster bild

TIMSS (Trends in International Mathematics and ScienceStudy) är en internationell komparativ studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8. Sveriges deltagande i internationella komparativa studier på skolområdet syftar till att ge en bild av vårt eget skolsystem i ljuset av andra system, samt att belysa utveckling över tid på de områden undersökningarna mäter.
Läs vidare ...

Skolverket presenterade i dag vid en presskonferens resultaten för Sveriges vidkommande i TIMSS 2007. Generaldirektör Per Tullberg inledde presskonferensen med att det även denna gång är en ganska dyster bild som presenteras. Det är första gången Sverige har med elever från åk 4 och tredje gången för elever i åk 8.

Läs mer, [Skolverket] ...

Ladda ned rapporten, [Skolverket] ...

Se även, [DN] ...

Svensk skola behöver ett matematiklyft, [Newsdesk/Lärarförbundet] ...

Björklund kommenterar TIMSS 2007, [Newsdesk/Utbildningsdepartementet] ...

Det krävs lärare med djup kunskap som kan ge varje elev rätt undervisning, [Newsdesk/(s)] ...

Jan Björklund, [Folkpartiet] ...

Svenska elever allt sämre i matte, [SVT] ...

Svenska elever ännu sämre, [GP] ...

Elever får för lite stöd i matte, [SVD] ...

Björklund räknar rätt om matten, [Hela Gotland] ...

Kommunalisering och obehöriga i skolan orsaken till sänkta resultat i matematik, [Newsdesk/LR] ...

Svenska elever allt sämre i matte, [Skolvärlden] ...

Lärare måste ändra arbetssätt i matematik, [Lärarnas tidning] 

Skolorna måste bli, [SvD] ...

Kommunalisering och obehöriga i skolan orsaken till sänkta resultat i matematik, [Newsdesk] ...

Till flumskolans försvar, [Eskilstuna-kuriren] ...

Viktigt prata matte, [Skolvärlden] ...

Kunskapsresultat
Åk8: Sverige ligger under OECD-genomsnittet i matematik, signifikant sämre än 1995 och 2003. Naturvetenskap på OECD-genomsnittet.

Åk4: Sverige ligger under OECD-genomsnittet i matematik. Naturvetenskap på OECD-genomsnittet.

Både i åk4 och åk8, relativt bra i statistik, geometri relativt sett sämre, algebra relativt sett sämre.

Flickor/pojkar: Små skillnader, i åk4 är pojkarna något bättre än flickorna i övrigt inga skillnader, det finns också en tendens till att pojkar försämrat sina resultat mer än flickor.

Enkätundersökningarna
I matematik har vi färre undervisningstimmar än OECD-snittet, mer av undervisningstiden ägnas åt enskilt arbete för eleverna i Sverige än i de övriga OECD-länderna. Lärarna i Sverige rapporterar även att de använder läromedlen mer i sin undervisning än i de övriga OECD-länderna.

Analys
Resultatet i TIMSS 2007 har analyserats av Per-Olof Bentley, Göteborgs universitet. "Ett av de största problemen, som påpekats redan av Matematikdelegationen, ligger i att eleverna lämnas att på egen hand arbeta med läromedlen. De måste få möjlighet att i samtal få bekräftat att de är på rätt väg, att de tänkt rätt eller fel, det handlar om feedback."

Läs vidare ...

Internationell utblick

Hur gick det för Norge? [Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen] ...

Hur gick det för Danmark? [Undervisningsministeriet] ...

TIMSS 2007 International Mathematics and Science Reports, [TIMSSI/IEA] ...

Den internationella presskonferensen, [TIMSSI/IEA] ...

TIMSS 2007 Encyclopedia, [TIMSSI/IEA] ...

NCETM welcomes England’s move up the international table of mathematics achievement, [NCTEM] ...

TIMSS 2007: U.S. Math Scores Rise, [Mathematical association of America] ...