NCM inbjuder till nationell samling

Den negativa trenden med försämrade betyg och resultat på utvärderingar av våra elevers matematikkunskaper tycks fortsätta. Vilka satsningar pågår och planeras på olika nivåer i vårt utbildningssystem? Hur långt räcker det?

Flera av de insatser och reformer som pågår och planeras och som regeringen aviserat för de närmaste åren berör matematikämnet på olika sätt: Läsa- skriva- räknasatsningen, nya mål och nationella prov i matematik för åk 3, individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram, Lärarlyftet, Förskoleyftet, kursplanepreciseringar i Lpfö, Mattebron, gymnasiala spetsutbildningar, en ny skolinspektion med fokus på matematik, kursplanearbete för grundskolan och gymnasieskolan med tillhörande betygsreform, treårig satsning på matematik, naturvetenskap och teknik, Teknikdelegation för fler ingenjörer, Lärarutbildningsutredningen och en sannolik fortsatt satsning på Matematikutvecklarna efter regeringens positiva omdöme i höstens budgetproposition.

Trots nämnda insatser är det långt kvar till den handlingsplan som föreslogs i Matematikdelegationens betänkande. Samtidigt visar pågående och planerade aktiviteter och insatser på behovet av samordning och samverkan så att olika initiativ och åtgärder blir bättre kända och använda på effektivt och konstruktivt sätt – så att de når landets lärare, kommer eleverna till del och leder till bättre matematikkunnande.

Mot denna bakgrund har NCM bjudit in representanter för landets regionala utvecklingscentra (RUC - se nedan) till en konferens i Göteborg den 13 januari och representanter för organisationer/nätverk/grupper som på olika sätt verkar nationellt för matematikämnets och matematikundervisningens utveckling (se nedan) till en konferens i Göteborg den 20 januari.

Syftet är att ge möjlighet till informationsutbyte och diskussion kring det aktuella läget samt att inspirera till samverkan och samarbete som kan medverka till att bryta negativa trender och få till stånd en positiv utveckling av svensk matematikutbildning. Dokumentation från dessa båda konferenser kommer att läggas ut på denna webbplats.

Inbjudna RUC

 • CSU, Högskolan i Borås
 • PUD, Högskolan Dalarna
 • PUC, Högskolan på Gotland
 • PUX, Högskolan i Gävle
 • GRUC, Göteborgs Universitet
 • RUC, Högskolan Halmstad
 • Forum för skolutveckling, Högskolan Väst
 • PULS, Högskolan i Jönköping
 • RUC, Högskolan i Kalmar
 • RUC, Karlstads universitet
 • RUCK, Högskolan Kristianstad
 • CKS, Linköpings Universitet
 • RUC, Luleå tekniska universitet
 • RUC, Malmö Högskola
 • RUN,  Mittuniversitetet
 • RUC, Mälardalens högskola
 • RUC, Högskolan i Skövde
 • RUC, Stockholms universitet
 • RESUSH, Södertörns högskola
 • RUC, Umeå Universitet
 • RegPed, Uppsala universitet    
 • RUC, Växjö universitet
 • RUC, Örebro Universitet

Inbjudna organisationer/nätverk/grupper

 • Analys, kunskapsuppföljning och utvärdering av matematikkunskaper, AKUT
 • Biennalrådet
 • Forskning om lärande och undervisning i mångkulturella matematikrum, F-LUMM
 • Forum för matematik och naturvetenskapliga ämnen, Lärarnas riksförbund
 • Gudrun Malmers Stiftelse
 • Högskoleverket
 • IKUM, Idégruppen för kursplaner i matematik
 • Institut Mittag-Leffler
 • Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet
 • Intize
 • Klassen för Matematik, KVA
 • Kommittén för vetenskap och skola, KVA
 • Kvinnor och matematik
 • Lic-FontD, Nationella lic-forskarskolan i de naturvetenskapliga, matematiska och tekniska ämnena och deras didaktik
 • LMNT, Riksföreningen för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik
 • LUMA, Lärarutbildare i matematik
 • Lärarförbundets ämnesråd i matematik
 • NTA-projektet, KVA
 • PRIM-gruppen. Forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens, Stockholms universitet
 • SKM, Svenska kommittéen för matematikutbildning vid KVA
 • SMaL, Sveriges matematiklärarförening
 • SMDF, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning
 • Skolverket
 • Statens skolinspektion
 • SUM, Svenskt nätverk för forskare inom området särskilda utbildningsbehov i matematik
 • Svenska matematikersamfundet
 • Svenska nationalkommittén för matematik, KVA
 • Svenska statistikfrämjandet
 • Teknikdelegationen
 • Teknikföretagen, Matena-projektet
 • Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik, UFM, Umeå universitet
 • Utbildningsradion