Dokumentation från matematikutvecklarkonferenser

Nu pågår höstens regionala konferenser för kommunernas matematikutvecklare. Hittills har konferenser genomförts i region Karlstad, Stockholm och Sundsvall. På måndag – tisdag anordnas konferensdagar i Växjö och den 3 – 4 dec i Göteborg. Besök Matematikutvecklare.se och ta del av program och tillhörande dokumentation från genomförda konferenser.

Matematikutvecklare.se ...

Vi hoppas att det blir en fortsättning inom ramen för den nya treåriga satsningen på matematik, naturvetenskap och teknik som regeringen föreslagit i budgetpropositionen för 2009.

Regeringen ser även positivt på utvecklingen med matematikutvecklare hos kommunala och fristående skolhuvudmän (PROP. 2008/09:1 UTGIFTSOMRÅDE 16, s 105).