(s), (mp) och (v) om matematik i sina budgetmotioner

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har idag lämnat in sina respektive partimotioner till riksdagen med anledning av regeringens budgetproposition som presenterades för två veckor sedan.

Matematikämnet i socialdemokraternas budgetmotion

Läraryrket ett framtidsyrke. Alla lärare i svenska skolan, oavsett om de arbetar i en kommunal skola eller i en friskola, ska vara välutbildade, kompetenta och behöriga. Staten, kommunerna och friskolorna bör göra en överenskommelse om att inte nyanställa någon lärare utan rätt utbildning. Staten ska gemensamt med kommuner och friskolor bekosta vidareutbildning av de obehöriga lärare som i dag finns anställda. På sikt är målet självklart; det ska inte finnas några obehöriga lärare i den svenska skolan. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för att inhämta kunskaper på andra områden, därför ska vidareutbildning i svenska och matematik prioriteras i första hand (s 64-65)

Räkna med mer - investera i matematikkunskaper. Vikten av goda kunskaper i matematik är obestridlig. Det handlar om allt från vardagsräknande till förutsättningar för ett livslångt lärande. Och om att förvärva den kompetens och problemlösningsförmåga som krävs för studier och lärande i andra ämnen. Matematikkunskaper behövs också för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Vi vill stärka matematiken i förskolan genom matematikverkstäder och utbildning för personalen. Individualiseringen i skolan ska vara sådan att den elev som behöver särskilt stöd ska få det i högre utsträckning, den som upptäckt matematikens grunder ska inspireras att lära mer och den som har lätt för sig ska få större matematiska utmaningar och kunna räkna på i snabbare takt. De lärare som undervisar i matematik ska få kompetensutveckling.

Lärarutbildningen i matematik bör också ses över.  Kursplanerna i matematik ska ses över så att kopplingen mellan undervisningen och framtida yrkesliv blir tydligare. Översynen ska inkludera samtliga kursplaner i matematik i hela utbildningssystemet. För att ytterligare stärka samverkan mellan skola och näringsliv vill vi införa särskilda mentorskapsprogram i matematik och naturvetenskap. Målet är att representanter från yrkeskategorier där matematik och naturvetenskap utgör basen genom sin närvaro i skolan ska få fler elever intresserade av dessa ämnen. Dessa mentorer kan sannolikt också vara handledare vid kortare eller längre praktiskperioder på arbetsplatser.

Vi vill undersöka möjligheten att med hjälp av specialuppföljning lägga grund för en modell där skolor med särskilt hög faktor av att från år till år förbättra elevernas resultat i matematik i årskurs 6 tilldelas särskilda resurser för att öka takten i detta arbete. Därutöver vill vi pröva att ge särskild stimulans till gymnasieskolor som relativt sett har fått flest elever att välja flest mattekurser och studerat med godkänt resultat. 

Studerande med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland dem som har svårigheter i matematik. Lärare måste därför ha beredskap för att möta dessa. Nyckeln kan ligga i språket och svårigheten inte nödvändigtvis i att förstå matematiken. Fler invandrare måste också stimuleras att utbilda sig till lärare i matematik. Matematiklärare med annat modersmål än svenska har större förutsättningar att förstå de flerspråkiga elevernas situation. Matematikdelegationen fastslog också att "matematikundervisning på elevens modersmål parallellt med undervisning på svenska [...] visat sig vara framgångsrik." Ämnesundervisning på modersmål sker idag i mycket liten omfattning, på de flesta håll inte alls. Vi vill se över möjligheten att utöka detta.  (s 67-68)

Framtidsintriktat yrkesgymnasium ...
Det behövs också särskilda kursplaner i svenska, engelska och matematik anpassade för varje yrkesutbildning utifrån arbetslivets krav - det är möjligt utan att sänka kraven, utan att ta bort högskolebehörigheten och utan att skapa återvändsgränder (s 70)

Länk till socialdemokraternas riksdagsmotion ...

Miljöpartiet fokuserar på ämnesundervisning på modersmål men i övrigt finns inget specifikt om matematikämnet

Nästan all undervisning i skolorna bedrivs på svenska, något som gör det svårt för barn som ännu inte behärskar svenskan obehindrat att tillgodogöra sig undervisningen, så som till exempel matematik. Det gäller framför allt elever som nyligen anlänt till Sverige och som inte har hunnit lära sig svenska språket tillräckligt bra för att hänga med i undervisningen. En elev har rätt att få bra undervisning i matematik även om eleven inte behärskar svenska fullt ut. 

Miljöpartiet vill därför starta en försöksverksamhet i tio kommuner där man prövar att ge elever rätt till undervisning i matematik på sitt modersmål. Detta för att ge eleverna bättre kunskaper i dessa ämnen under tiden eleverna utvecklar sin kunskap i svenska språket. När eleverna är nyanlända sker en större del av undervisningen i ämnena på modersmålet, men med tiden sker sedan en större del av ämnesundervisningen på svenska. 

De kommuner som har störst andel elever berättigade till modersmålsundervisning erbjuds vara med i försöket. I dessa kommuner erbjuds elever i årskurs 1-5 att få en del av sin matematikundervisning på sitt modersmål. Antalet elever i kommunen med samma modersmål som önskar denna undervisning måste uppgå till minst fem. Försöket pågår i tre år och utvärderas sedan för att se hur resultaten påverkats och hur elever, lärare och föräldrar uppfattat undervisningen.  (s 59-60)

Länk till miljöpartiets riksdagsmotion ...

I vänsterpartiets riksdagsmotion finns inget specifikt om matematikämnet ...