Tydligare om matematik i Lpfö

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att komma med förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan. Man bedömer att förskolans potential att stimulera barns naturliga  lust att lära inte har utnyttjats fullt ut. Förskolan ska i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga och matematiska  utveckling, utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå, behov och förutsättningar.

Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (U2008/6144/S), [Regeringskansliet] ...

Förskolan får också ett lyft, [NCM] ...